Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын тендерийн мэдээлэл