НИЙСЛЭЛИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР


  Ардын  Засгийн  газрын 1923  оны  шийдвэрээр  байгуулагдсан  Дотоод  явдлын  яамны дэргэдэх   мал  эмнэлгийн  хэрэг  эрхлэх  газрын харьяанд   Нийслэл  хүрээний   мал  эмнэлгийг  байгуулж,  П.Жүрмэдийг  даргаар  нь, сургагч даргаар  нь малын  их  эмч П.И.Орловыг, мэргэжлийн  сургагчаар малын  их  эмч  А.А.Дудукалов  нарыг  томилон 12 орон тоотой  ажиллахаар   баталсан  байна. 
Нийслэл  хүрээний мал эмнэлэгт  тухайн  үед   ажиллаж байсан   малын  эмч  нар  нь ЗХУ-аас  уригдаж ирсэн  хүмүүс  байсан  ба  ганц  монгол хүн байсан  нь  Монгол Улсын  анхны малын  эмч Очирын  Лувсанбалдан  байсан  байна.
Ийнхүү  шинэ  үеийн  Монгол  оронд болон  нийслэл  хотод   шинжлэх  ухааны  мал  эмнэлгийн  байгууллага үүсэн  байгуулагдаж , түүхэнд  тэмдэглэгдэн  үлдсэн юм . 2013  онд  Нийслэл  хотод мал  эмнэлгийн  байгууллага байгуулагдсаны  түүхт 90 жилийн ойг  тэмдэглэн  өнгөрүүлсэн. 
Мал,  амьтны  эрүүл мэндийн тухай хууль  батлагдан, 2018 оны 06 дугаар  сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж  эхэлсэнтэй  холбогдуулан, 2021  оны А/13, 2022   оны А/24 дүгээр тушаалаар  Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын  бүтэц, орон тоонд  өөрчлөлт  орж, Дарга, улсын  ахлах  байцаагч, Мал,  амьтны  эрүүл мэндийн хэлтэс, Мал эмнэлгийн хяналт,  эрсдлийн  үнэлгээний хэлтэс,  Лаборатори,  Захиргаа, санхүүгийн   хэлтэс гэсэн  бүтэцтэй, 69  хүний орон тоотойгоор  үйл ажиллагаа явуулж  байна.Дээд  байгууллагын  шийдвэр

Огноо

Нэрийн өөрчлөлт

Мал  эмнэлгийн хэлтэс

1923.04.06

Ардын Засгийн  газрын  тогтоол

Мал  эмнэлгийн хэрэг эрхлэх газар

1923-1924

Ардын Засгийн  газрын  тогтоол

Мал  эмчлэх газар

1923-1924

Засгийн газрын  тогтоол

Хотын мал эмнэлгийн  алба

1924-1937

Засгийн газрын  тогтоол

Мал аж  ахуйн тасаг

1937-1944

БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн  шийдвэрээр

Мал  эмнэлгийн  газар

1944-1977

Сайд  нарын зөвлөлийн 5 дугаар тогтоол

Мал  эмнэлэг,  хяналтын  алба

1998-2000

Нийслэлийн Засаг даргын  1998  оны 06 дугаар сарын 15-ны А/110 дугаар захирамж

Мал  эмнэлэг, хяналтын газар

2000-2003

Монгол  Улсын  Засгийн  газрын 2000  оны  185 дугаар тогтоол

Мал  эмнэлэг,  үржлийн  газар

2003-2005

Нийслэлийн  Засаг даргын  2003  оны 39 дүгээр  захирамжаар

Мал  эмнэлгийн  газар

2005-2008

Монгол  Улсын   Засгийн  газрын  2005 оны 15 дугаар тогтоолоор

Нийслэлийн мал  эмнэлгийн газар

2008-2014

Монгол  Улсын  Засгийн  газрын  2008  оны 68 дугаар тогтоолоор

Нийслэлийн мал  эмнэлгийн газар

2016 оноос

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/635 дугаар  захирамжаар

Нийслэлийн мал  эмнэлгийн газар

2018 оноос

Хүнс, хөдөө аж  ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  сайдын 2018 оны А/174

Нийслэлийн мал  эмнэлгийн газар

2021 оноос

Хүнс, хөдөө аж  ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  сайдын 2018 оны А/174

Нийслэлийн мал  эмнэлгийн газар

2022 оноос

Хүнс, хөдөө аж  ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  сайдын 2022   оны А/24