Авлигын эсрэг, ХАСХОМ


Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай ЗГ-ын 2017 оны 114 дүгээр тогтоол

Хууль тогтоомж

Авлигын эсрэг хууль
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн  тухай
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, зарцуулах, тайлагнах журам
Албан тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журам
Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам

Хөрөнгө, орлого, сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийн маягтууд

Албан тушаалтны … оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг
Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгийн загвар 


Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдэгдэл

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл (Тухай бүр)

Зөвлөмж, мэдээлэл, түгээмэл асуулт хариулт

Мэдүүлэг гаргачдад зориулсан гарын авлага
Төрийн албан хаагчдийн давхар ажил эрхлэлтийн тухай
Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 100 асуулт, хариулт
Нийтийн албан тушаалтнуудад зориулсан гарын авлага