• Mongolian
  • English (UK)

Нийслэлийн Мал Эмнэлгийн Газрын 2018 оны жилийн эцсийн тайлан

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

 

 

     Нэг.Дотоод ажлын талаар:

Монгол Улсын “Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай ”хууль, Мал,амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль,  Монгол улсын их хурлын 2010 оны 23 дугаар тогтоолоорбаталсан “Монголмалүндэснийхөтөлбөр, Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 240 дугаар тогтоол, Нийслэлийн засаг даргын үйл  ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрүүд, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны зорилт, Нийслэлийн засаг даргын  А/297, А/348 дугаар захирамжууд, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын тушаалууд, бусад холбогдох дүрэм журмын хүрээнд дүүргүүдийн мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжүүдийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханганНийслэл хотын хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилт тавин ажиллаа.Мал эмнэлгийн алба нь 2018 онд албаны дарга-1, халдварт өвчин хариуцсан их эмч-1, паразит өвчин хариуцсан эмч -1,  нохой жижиг амьтны ихэмч-2, ариутгал халдваргүйтгэл, халдваргүй өвчин хариуцсан эмч -1, дүн бүртгэлийн эмч-1, эмийн санч-1 мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн  эмч 16 гэсэн орон тоотойгоор ажиллаа.

Нийслэлийн 9 дүүргийн 21 мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдээс 2019 онд гоц халдварт, халдварт, паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болон , лабораторийн шинжилгээнд хамрагдах мал амьтны тоо, ариутгал халдваргүйтгэлд хамрагдах талбайн хэмжээ шаардагдах эмийн бодис, үйлчилгээний хөлс, оношлох биобэлдмэлийн захиалга авч холбогдох маягтын дагуу нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргаар батлуулж, Мал эмнэлгийн ерөнхий газарт хүргүүлэн  шаардагдах зардлыг улсын төсөвт тусгуулсан

Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухайНийслэлийн засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/297 дугаар  захирамж гаргуулан нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг дарга, НМХГ, Дүүргүүдийн мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдэд албан тоотоор хүргүүлэн уг ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

 Дүүргүүдэд  мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаа үйлчилгээний 21 нэгжүүдтэй МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ гэрээ байгуулан мэрэгжил аргазүйн зөвлөгөө ... удаа өгч удирдлагаар ханган, мал эмнэлгийн албаны ажил үйлчилгээтэй холбоотой байгууллагын даргын .... тушаал гаргуулан биелэлтийг хангуулж ажиллаа.

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлах тухай” 2017 оны оны 6/11 дүгээр тогтоол, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/46 дугаар тушаал, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2018 оны  А/08 дугаар  тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Нийслэлийн Баянгол, Хан-уул дүүргийн гэр хорооллын айл өрхийн нохойд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, туулгалт, ариутгал халдваргүйтгэл, вакцинжуулалтад хамруулан, бүртгэлжүүлэх,  ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 26-ны хооронд зохион байгуулсан.

 Хан-уул, Баянгол дүүрүүдийн   гэр хорооллын айл өрхийн нохойг бүртгэлжүүлэх, ажлыг тус дүүргүүдийн   мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдтэй   гэрээ байгуулан, шаардлагатай материалаар ханган, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, ажлын явцад байнгын хяналт тавьж дүн мэдээг нэгтгэн  ажиллаа.

Хан-уул  дүүргийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний “Гүн тэрэм” ХХК 5166 толгой нохой,  “Ганган буга” ХХК-750, “ТҮДА” ХХК-800 нийт 6716 толгой нохойг, Баянгол дүүргийн   гэр хорооллын 3284 нохойг   “Комлуу” ХХК, “Ганган буга” ХХК-ны эмч нар  бүртгэн  пайз гэрчилгээ олгож  туулгалт, ариутгал халдваргүйтгэл, вакцинжуулалтад хамруулан.

Нохойн үржил хязгаарлах мэс ажилбарыг  Хан-уул дүүргийн гэр хорооллын айл өрхийн  487 эр нохой, 753 охин нохой, Баянгол дүүргийн 389 эр нохой, 247 охин нохойг тус тус хамруулан нийт 1000 охин нохойн өндгөвчийг авах мэс ажилбарыг  хийж гүйцэтгэсэн.

 

 

Мал эмнэлгийн анхан шатны бүртгэл мэдээ тайланг батлагдсан маягтаар тогтоосон хугацаанд ДМЭҮҮН-үүд, худалдааны төвийн дэргэдэх МЭАЦЛабораториудаас хүлээн авч нэгтгэн Улсын мал эмнэлэг үржлийн газарт хүргүүлж ажиллаа. / сар бүр халдварт өвчний мэдээг маягт №06-гаар,улирал бүр 10 нэр төрлийн мэдээ, хагас жилээр 13  нэр төрлийн мэдээг /

Дүүргийн мал эмнэлэг, үржил үйлчилгээний нэгжүүд,  худалдааны төвийн дэргэдэх мал эмнэлэг ариун цэврийн лабораторт ажиллаж байгаа малын эмч нарын судалгаа болон мал, гахай, шувуутай аж ахуй нэгж, өрхийн судалгаануудыг шинэчлэн гаргаж мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.

 

Сумын нэр

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн нэр

Эзэмшигчийн нэр

Утасны дугаар

Ажиллагсдын тоо

Малын эмчийн нэр

Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо

Хариуцсан баг

 
 

1

Багануур

Алтан бэлчир ХХК

 Х.Батхуяг

99281167

4

А.Баасансүрэн

1999

Багануур 3 хороо

 

2

Цагаан тун эрдэнэ ХХК

С.Сарантуяа

99882139

4

Б.Баярмаа

2006

Багануур 1 хороо

 

3

Тэгш таван эрдэнэ ХХК

Г.Эрдэнэчимэг

99230854

5

Мөнгөн Эрдэнэ

2007

Багануур 2 хороо

 

4

Дүүрэн чаньдмань ХХК

А.Налжирмаа

99219111

3

Өлзийжаргал

2003

Багануур 4 хороо

 

5

Молор чандмань ХХК

Гэрэлттөр

99365777

3

Өлзийжаргал

2013

Багануур 5 хороо

 

6

Багахангай

Цэфтрейд ХХК

А.Цэрэнданва

99103751

2

Цогзолмаа

2005

Багахангай 1, 2 хороо

 

7

Баянгол

КОМЛУУ ХХК

А.Анударь

99187590

4

Чулуунбаатар

2000

Баянгол 18 хороо

 

8

Сүхбаатар

Овоотгол ХХК

Л. Баярхүү

88007013

4

Март

1992

Сүхбаатар 12-20 хороо

 

9

Чингэлтэй

Сод хан ХХК

Д.Баасанхүү

99006264

3

Пүрэвжаргал

1999

Чингэлтэй 7-19 хороо

 

10

Налайх

Сор сүрэг ХХК

Г.Хүдэрчулуун

88608296

3

Наранцогт

2000

Налайх 3.4 хороо

 

11

Бөх Мо ХХК

Н.Алтантуяа

88770886

4

Мөнгөнцэцэг

2003

Налайх 2.5 хороо

 

12

Ариун хүнс ХХК

Ё.Думаа

88973509

3

Жаргалсайхан

1956

Налайх 1.6.7 хороо

 

13

Хан Уул

Ганганбуга ХХК

Ч.Оюун

88805235

6

Ганбаяр

2004

Хан-Уул 14 хороо

 

14

Гүнтэрэм ХХК

Н.Энхбаатар

99061739

5

Саранзаяа

1999

Хан-Уул 1-12,15,16 хороо

 

15

ТҮДА ХХК

Ж.Отгонням

94020234

3

Ганбаяр

1995

Хан-Уул 13 хороо

 

16

Сонгинохайрхан

Буян Хөхий ХХК

А.Амарбаян

80061996

5

Уламбаяр

1993

Сонгинохайрхан 1-32.21 хороо

 

17

Бамбуу ХХК

Г.Эрдэнэцогт

88001463

1

Г.Эрдэнэцогт

1999

Сонгинохайрхан 21 хороо

 

18

Рэз ХХК

И.Заяат

94283528

1

И.Заяат

 

Сонгинохайрхан 21 хороо

 

19

Баянзүрх

МЭГ ХХК

М.Оюунчимэг

99700162

3

Ш.Ариунаа

1999

Баянзүрх 20 хороо

 

20

Жижигзээрд ХХК

Д.Батсүх

96657865

3

Даваадорж

2010

Баянзүрх 20 хороо

 

21

Баяндэмбэрэл ХХК

Д.Цэндбаатар

91913890

5

Оргодол

1997

Баянзүрх 11.9.17.8.26.2 хороо

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

Дүүргийн нэр

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн нэр

Эзэмшигчийн нэр

Лабораторийн код

Утасны дугаар

Ажиллагсдын тоо

Малын эмчийн нэр

Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо

 
 

1

 Баянгол  дүүрэг

" Комлуу " ХХК

Анударь

22-03

99187590

4

Чулуунбаатар Насанбуян Буянаа 

1999

 

2

 Баянзүрх  дүүрэг

" Баяндэмбэрэл " ХХК

Цэндбаатар

22-04

91913890

 

 

1999

 

3

Сонгинохайрхан дүүрэг

" Буян хөхий " ХХК

А.Амарбаян

22-08

99051996

1

У.Болормаа

2000

 

4

 Сүхбаатар дүүрэг

" Овоот гол " ХХК

Баярхүү

22-09

88007013

 

 

 

 

5

Чингэлтэй дүүрэг

" Содхан " ХХК

Баасанхүү

22-12

99006264

2

Б.Сүрэнхүү Батзаяа

2000

 

6

Сонгинохайрхан дүүрэг

" Санитар төв " ХХК-ний  МЭАЦЛ

Түвшинтөгс

22-20

99094198

2

Б.Оюунаа

1999

 

7

Чингэлтэй дүүрэг

" Нарантуул -2 " ХХК-ний МЭАЦЛ

Ё.Маяа

22-39

99013260

5

Ё.Маяа Б.Гантөмөр М.Энхдалай Э.Оюунчимэг Б.Бадамсүрэн

2007

 

8

Сонгинохайрхан дүүрэг

" ГПДС " ХХК-ний МЭАЦЛ

Б.Должинсүрэн

22-44

98894234

2

Б.Цэнгэлмаа

2007

 

9

Сонгинохайрхан дүүрэг

" ТБҮ " ХХК-ний МЭАЦЛ

М.Баттунгалаг

22-19

89112181

4

С.Мөнхзаяа Б.Батдэлгэр С.Баярчимэг

2004

 

10

 Баянзүрх  дүүрэг

" Хүрэн өндөр хайрхан " ХХК-ний МЭАЦЛ

С.Мөнгөнцоож

22-04-05

80128662

2

С.Мөнгөнцоож  Т. Монхор

2012

 

11

 Баянзүрх  дүүрэг

" Асгат мангир " ХХК -ний МЭАЦЛ

Р.Эрдэнэчимэг

22-04-02

95141442

2

Р.Эрдэнэчимэг Ц.Цэрмаа

2014

 

12

Чингэлтэй дүүрэг

" Алтжин бөмбөгөр " ХХК-ний МЭАЦЛ

 

22-13-01

91619892

 

 

 

 

13

Чингэлтэй дүүрэг

" Атгаадын -Эх " ХХК-ний МЭАЦЛ

Ч.Очирбат

22-09-01

95194879

2

Ч. Очирсүрэн   Баярсүрэн

2013

 

14

 Баянзүрх  дүүрэг

" Тэнгэлэг эх хоршоо" ХХК-ний МЭАЦЛ

Т.Даваа

22-04-04

99016116

1

Т.Даваа

2004

 

15

 Баянзүрх  дүүрэг

" Ветлаб " ХХК

Д.Батболд

22-04-06

89114438

 

Х.Мөнхцэцэг

2017

 

16

Чингэлтэй дүүрэг

" Хүчит шонхор " ХХК-ний МЭАЦЛ

Сайнхүү

22-13 021

96012530

4

Оюунцэцэг Саранболор Энхбаатар Уранчимэг

1998

 

17

Сонгинохайрхан дүүрэг

" Хар хорин " ХТөвийн дэргэдэх " Хар хорин хүрээ " ХХК-ний МЭАЦЛ

Г.Цогзолмаа

22-15

94139120

2

Г. Цогзолмаа Д.Ренчинханд

1993

 

18

 Баянзүрх  дүүрэг

" Нарантуул ХТөв " ХХК-ний " ЭКС ЛАБ " МЭАЦЛ

Ж. Жаргалмаа

22-18

99002398

2

Ц. Хосбаяр    Б.Энхбат

2005

 

19

 Сүхбаатар дүүрэг

" Мерикури " ХТөвийн дэргэдэх МЭАЦЛ

Цэрэнпүрэв

22-21

99268049

2

Г.Бадамчимэг О.Пүрэвсүрэн

 

 

20

Чингэлтэй дүүрэг

" Бөмбөгөр " ХТөвийн дэргэдэх МЭАЦЛ

Т.Дамбадаржаа

22-34

88697919

1

Т.Дамбадаржаа

 

 

21

Сонгинохайрхан дүүрэг

" Өгөөж " ХТөвийн дэргэдэх МЭАЦЛ

Ж.Жавзмаа

22-45

89380369

1

Б.Мажиг

2008

 

22

 Баянзүрх  дүүрэг

" Хан талст " ХТөвийн дэргэдэх МЭАЦЛ

Ш.Бат-Энх

22-04-03

99700125

1

А.Алтансүх

2008

 

23

Налайх дүүрэг

" Од мөнх сүрэг " ХХК-ний МЭАЦЛ

 

22-07-03

88192463

 

 

 

 

24

Налайх дүүрэг

" Ажигна " ХХК-ний МЭАЦЛ

Б.Оюунцэцэг

22-07-04

99296967

4

Б.Оюунцэцэг Б.Солонго Б.Сансармаа  Э.Мөнхтогоо

2014

 

25

Баянзүрх дүүрэг

" Траст трейд " ХХК

Мөнхбат

22-04-07

99800852

4

 

2009

 

26

Сонгинохайрхан дүүрэг

" Мах импекс " ХХК - МЭАЦЛ

 

22-23

 

 

 

 

 

27

Хан Уул дүүрэг

" Түмэн шувуут " ХХК МЭАЦЛ

 

22-37

 

 

 

 

 

28

Сонгинохайрхан дүүрэг

" Мах маркет " ХХК

" Мах маркет " ХХК

22-38 028

88040896

5

Б.Ёндонжамц Б.Нацагдорж А.Даваадорж Д.Гэрэлт- Од Р.Дандар

2007

 

29

Сонгинохайрхан дүүрэг

" Монгол мах экспо " ХХК

Г. Ганболд

22-41

99061346

1

Б.Отгонбаяр

2007

 

30

Сонгинохайрхан дүүрэг

" Само мах " ХХК

 

22-40

 

 

 

 

 

 

Нийслэлийн Багануур дүүргийн хэрлэнгийн гүүрний АТШБ пост, Сонгино-хайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо шар хөвийн дөрөлжний АТШБ постуудын дэргэд байгуулагдсан Мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн үйлажиллагааг мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан.

 “Маламьтныгоцхалдвартөвчнөөсурьдчилансэргийлэхаргахэмжээгэрчимжүүлэхтухай“Нийслэлийнонцгойкомиссын 2018 оны 02 дугаарсарын 02-ныөдрийн 01 дугааралбандаалгавар, “Үүрэгхүргүүлэхтухай” 2018 оны 03 дугаарсарын 06-ныөдрийн   23 тооталбанбичиг, Нийслэлийнонцгойкомиссын 2018 оны 03 дугаарсарын 20-ныөдрийнхурлаасгарсаншийдвэрийг  хэрэгжүүлэхажлынхүрээнд  Налайх дүүргийн Гордокийн уулзварт БөхМо ХХК, Ариун хүнс ХХК нь 14056 автомашин, 4 дүгээр зөрлөгийн автовээврийн шалган бүртгэх товчоон дээр Сор сүрэг ХХК нь 6424 автомашин, Багахангай дүүргийн АТШБТовчоон дээр Цефтрейд ХХК нь 15363 автомашин, Хан-Уул дүүргийн "Өлзийт хорооллын уулзвар" дээр Ганганбуга ХХК нь 38403 автомашин, Таван толгойн гүүрний уулзвар дээр Гүнтэрэм ХХК нь 18942 автомашин, Сонгинохайрхан дүүргийн Шар хөтөл АТШБТовчоон дээр 21490 автомашин, Баруун турууны АТШБТовчоон дээр Буянхөхий ХХК нь 18043 автомашин, Багануур дүүргийн Хэрлэнгийн гүүрний АТШБТовчоонд 4786 автомашин, Чингэлтэй дүүргийн Гүнтийн АТШБТовчоонд 4655 автомашин нийт 142162 тээврийн хэрэгслийг ариутгал халдваргүйтгэлд хамруулж ажилласан.

Шүлхийөвчнийгаралтбуурахгүйбайгаатулмалэмнэлгийнхяналтынцэгээр  нийслэлийннутагдэвсгэртхөдөөороннутгаасамьдмаламьтаншилжинирүүлэхийгбүрэнзогсоож,  шүлхийнголомттойбүснутгаасмал, амьтныгаралтайтүүхийэд, бүтээгдэхүүннэвтрүүлэхгүйбайхаргахэмжээгзохионбайгууллаа.

Ороннутгааснийслэлийн  нутагдэвсгэрт  нэвтэрчбайгаа, дамжинөнгөрсөн  бүхтээврийнхэрэгсэлийгариутгалхалдваргүйтгэлдбүрэнхамруулжбайна.

Тээврийнхэрэгсэлийгаюулгүйнэвтрүүлэхийнтулданхааруулсангэрэлт  самбар, дохио, замынтэмдэглэгээ, хурдсааруулагч, зэргийгбайрлуулжшөнийнцагаарүзэгдэхорчингсайжруулжгэрэлтүүлгийнасуудлыгшийдвэрлэнажилласан.

Ариутгалхалдваргүйтгэлхийжбайгааэмчнаролонулсынстандартындагуушарөнгийн, шөнийнцагтгэрэлойлгогчтойхувцасхэрэглэдэгбадээрхи 8 цэгтНийслэлийнмалэмнэлгээсгазраасмалынихэмч 20, дүүргүүдийнхувийнхэвшлийнмалэмнэлгийнүйлчилгээнийнэгжүүдэсмалынихэмч, мэргэжилтэнажилтан 45 нийт 60 гаруйхүнажилласан.

 “Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/644 тоот захирамж, Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын даргын “Мал эмнэлгийн хяналтын цэг түр байгуулан ажиллах тухай” 2018 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн тушаалын хүрээнд 2018 оны 07 дугаар сарын 14-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 15-ны хооронд Багануур дүүргийн Хэрлэнгийн МЭХЦэг, Налайх дүүргийн  Гордок, 4-р зөрлөг, Багахангай дүүргийн АТШНТовчоо, Хан Уул дүүргийн Өлзийтийн АТШНТовчоо, Таван толгойн гүүрний АТШНТовчоо, Сонгинохайрхан дүүргийн Шар хөтөл дахь МЭХЦэг, Баруун турууны АТШНТовчоо гэсэн байнгын болон түр ажиллагаатай постуудаар орон нутгаас ирж  байгаа бүх тээврийн хэрэгсэлд халдваргүйтгэл хийж ажиллав.

Мал эмнэлгийн халдваргүйтгэл хийх ажилд малын эмч 32, туслах ажилтан 28, нийт 60 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 24 цагаар ажиллан, 107869 автотээврийн хэрэгсэлийг халдваргүйтгэлд хамруулан 127,6 кг хайкоп, 1441 кг хлорын шохой, 29.6 кг ваймекон, 220.5 кг суперкилл зэрэг 12,4 сая төгрөгийн бэлдмэл зарцуулсан.

Нийслэлийн Засаг даргын  2018 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/740 тоот захирамжын хүрээнд 2018 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 07-ны хооронд Багануур дүүргийн Хэрлэнгийн гүүрний МЭХЦэг, Налайх дүүргийн  Гордок, Багахангай дүүргийн АТШНТовчоо, Хан Уул дүүргийн Өлзийтийн АТШНТовчоо, Таван толгойн гүүрний АТШНТовчоо, Сонгинохайрхан дүүргийн Шар хөтөл дахь МЭХЦэг, Баруун турууны АТШНТовчоо гэсэн байнгын болон түр ажиллагаатай постуудаар орон нутгаас ирж  байгаа бүх тээврийн хэрэгсэлд халдваргүйтгэл хийж ажиллаж байна. Энэ хугацаанд нийтдээ 111802 автомашиныг ариутгал халдваргүйтгэлд хамруулсан.

 Энэхүү ажлын явцын мэдээг өдөр бүр МЭҮГ, НМХГ,НОБГ, НОК-т мэдээллэж ажилласан.

 

Ариутгалын цэг

Ариутгал эхэлсэн он сар өдөр

Ариутгасан автомашин

Зарцуулсан бодис

Хайкоп кг

Хлорын шохой кг

Спирт л

Vimekon

Суперкилл

1

Налайх

2018.08.15

13205

15

15

0

 

45

2

Багахангай

2018.08.15

12447

 

 

 

15

15

3

Өлзийтийн уулзвар

2018.08.15

32200

60

130

0

0

25

4

5 толгой гүүр

2018.08.15

6400

0

370

0

0

20

5

Баруун туруун

2018.08.15

14850

20

30

0

0

26

6

Хэрлэнгийн гүүр АТШНТ

2018.08.15

7600

30

200

0

0

15

7

Шар хөтөл АТШНТ

2018.08.15

25100

70

 

0

 

24

НИЙТ ДҮН

 

111802

195

745

0

15

170

 

 

Нийслэлийн мал аж ахуй хориглосон бүсээс зөвшөөрөгдсөн бүсэд шилжин очиж байгаа малыг тухайн орон нутагт бүртгэн авах ажлыг тухайн  дүүрэг хорооны засаг дарга хэсгийн ахлагч, орон нутгийн мал эмнэлэг үржлийн нэгжтэй хамтран бүртгэж цаашид мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаа.

Малын гоц халдварт Шүлхий өвчин оношлогдсонтой холбогдуулан мал аж ахуй хориглосон бүсээс  хөдөө ороон нутаг буюу бусад аймаг сумдын нутаг дэвсгэрт шилжин очих малын судалгааг гарган байгууллагын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн “Шүлхий өвчний тандалт шинжилгээ хийх” удирдамжийн дагуу шинжилгээ хийсэн.

Үүнд: Хан-уул дүүргийн 9 өрхийн 136, Сонгинохайрхан дүүргийн 15 өрхийн 158 Баянзүрх дүүргийн 1  өрхийн  17, Чингэлтэй дүүргийн 3 өрхийн 32, Сүхбаатар дүүргийн 3 өрхийн  24 нийт 33 өрхийн 238 үхэр, 64 хонь, 65 ямаа бүгд 367 толгой малаас цусны дээж авч Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв  лабораторид хүргүүлэн шинжлүүлэхэд шүлхийн вирусын бүтцийн бус уургийн эсрэг бием илрээгүй сөрөг дүн үзүүлсэн. 

Иймд дээрхи шинжилгээнд хамрагдсан малыг хөдөө орон нутагт нүүлгэн шилжүүлж болох талаар дүүргийн Засаг дарга нарт албан бичиг өгч нүүлгэн шилжүүлсэн.  

Мал аж ахуй хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсэд шилжин очсон мал бүхий иргэдийг  тухай дүүргийн мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдэд бүртгүүлэн  очсон малыг  нь вакцинжуулалтанд хамруулан ажиллаж байна.

Баянзүрх, Хан-уул, Сүхбаатар, Чингэлтэй, дүүргийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон хорооны иргэдтэй уулзан хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад   тухай бүр оролцон малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар олон нийтэд сурталчилан,516 өрхийн 14779 толгой малыг гаргаж, 160 хашаа саравчын 39000 м2 талбайд ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн.

    

Хоёр.Халдвартпаразиттахөвчнийталаар

Нийслэлийн  засаг даргын  А/297дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд    2018 онд мал, амьтныгоцхалдвартболонхалдварт 15 төрлийн  өвчнөөсурьдчилансэргийлэхвакцинжуулалтандбод-111.8.мян, бог-244.0 мян, амьтан 380.0 мян.  нийт 735,8 мянгантолгоймал, амьтныгтустусхамруулахаас 110.4 мянган бод, 241.6 мянган бог, 63.4 мянган амьтан, 302.6 мянган шувуу, нийт 718.0 мянган толгой мал амьтан хамруулж төлөвлөгөөний биелэлт 97,6 хувьтай байна.

2018 онд  нийслэлийн нутаг дэвсгэрт  Дотрын халдварт хордлого, мал амьтны гоц гоц халдварт шүлхий, Маеда-висна, галзуу зэрэг 4 төрлийн халдварт өвчин оношлогдон нийт 21 толгой мал амьтан өвчилснөөс 14 мал үхэж, 1 толгой мал эдгэрч, 5 толгой малыг зориудын устгалд оруулан, 1 малыг нядлуулсан.

Гоц халдварт шүлхий өвчний үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны Хайрханы 10-202 тоотод оршин суудаг иргэн Д.Төмөрбатын үхэрт  шүлхий өвчний сэжиг илэрсэн тухай Буянхөхий ХХК-ний захирал, малын  эмч  А.Амарбаян 2018 оны 03 дугаар  сарын 26-ны шөнө 23 цаг 28 минутанд  мэдэгдсэний дагуу, НМЭГ-ын Ийлдэс судлаач шинжлэгч эмч Б.Ундрах , СХД-ийн “Буян Хөхий” ХХК-ны малын эмч Н.Энхтайван нар  очиж үхэрт  эрүүл мэндийн үзлэг хийж  шинжилгээнд цусны -9, шүлс, хучуур эдийн -2 дээж тус тус  авч Улсын Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторид 3 дугаар сарын 27-ны өдөр 14 цаг 40 минутад шүлхий өвчний онош баталгаажуулахаар хүргэсэн.

Эпидемиологи: Иргэн Д.Төмөрбатынх 38 үхэр 3 нохойтой нийт 41 мал амьтантай.

Газарзүйн байршил:

 

Шинж тэмдэг:Үнээний хэл амаар цэврүүт гүвдрүү гарч шүлс гоожсон, 3 настай мухар хүрэн халзан үхрийн шүлс гоожсон, хэлний хучуур эд хуурсан, 2 настай ягаан алаг /нуруун дээр/ үнээний шүлс гоожсон, хэл амаар цэврүүт гүвдрүү гарсан шинж тэмдэг  илэрсэн.

Шинжилгээний дүн:

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дүгээр хорооны  Хайрханы 10-202 тоотод оршин суудаг  малчин Д. Төмөрбатын суурьт шүлхий өвчний эмнэл  зүйн шинж тэмдэг үзүүлж буй үхрээс авсан шүлс, эдийн дээжинд хийсэн Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторийн 2018 оны 3 дугаар сарын 27  шүлхий өвчний вирусын 3 ABC бүтцийн бус уургийн эсрэг бием илрүүлэх ЭЛИЗА урвалаар ирүүлсэн 9  ийлдэснээс 1 дээжинд Бүтцийн бус уургийн эсрэг бием илрэв.  Үлдсэн 8 дээжинд Бүтцийн бус уураг илрээгүй  сөрөг дүн үзүүлсэн.  Шүлхийн хэвшил тодорхойлох ЭЛИЗА урвалаар 2 үхрийн эдийн дээжинд шүлхийн вирусын “О” хэвшлийн эсрэгтөрөгч илрэв. БХ-ПГУ-аар Д.Төмөрбатын 2 үхрээс авсан хэлний хучуур эд, шүлсний  дээжинд шүлхийн вирусын ген илэрч эерэг дүн гарав.

Хийсэн ажил:

УМЭАЦТЛ-ийн 2018 оны 03 сарын 27-ны өдрийн 713 дугаартай шинжилгээний хариу, НМЭГ-ын 03 сарын 28-ны 91 тоот зөвлөмж, Сонгино хайрхан дүүргийн МХХ-ийн улсын байцаагчийн 03 сарын 28-ны 02-02-167/81 тоот дүгнэлтийг үндэслэн Сонгино хайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 03 сарын 28-ны А/145 дугаар захирамжаар хорио цээрийн дэглэм тогтоож холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.      Хорио цээрийн дэглэмийн үеийн  хээрийн штабын бүрэлдэхүүнд  халдвартын их эмч Ц.Гантөмөр, ариутгал халдваргүйтгэлийн эмч Т.Төмөрхуяг, Р.Намсрайжав жолооч Д.Баттөр ажилласан.

“Мал, амьтны шүлхий өвчинтэй тэмцэх заавар”-ын дагуу бүх малд үзлэг хийж хорио цээрийн бүс, сэжигтэй бүс, хязгаарлалтын бүс, эрүүл бүс тогтоож бүс тус бүрд тохирсон арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.

Бүсүүдийн малын тоо:

 

Бүс

 

 

өрх

Малын тоо

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Гахай

Тоо

Голомтын

3

 

37 /5/

 

 

33

70 /5/

Сэжигтэй

38

12

407

 

8

405

832

Хязгаарлалтын

52

 

864

213

127

402

1606

Нийт

93

12

1308

213

135

840

2508

 

Устгал: Сонгино хайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 03 сарын 30-ны А/150 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх, ХХААХҮСайдын 2010 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Мал, амьтныг зориуд устгах, булшлах үйл ажиллагааны зааврын дагуу малчин Д. Төмөрбатын суурьт шүлхий өвчний эмнэл  зүйн ил шинж тэмдэг үзүүлсэн 5 үхрийг Нарангийн энгэрт  булж устгасан.

Булшилж устгахдаа хлорын шохой, хай-кофын 1:500-ын уусмалыг хэрэглэж үелүүлэн халдваргүйтгэсэн.

     

Үзлэг, ариутгал халдваргүйтгэл: Хорио цээрийн дэглэмийн хугацаанд НМЭГ-аас давхардсан тоогоор 158 өрхийн 17 адуу, 833 үхэр, 16 ямаа, 1078 гахай нийт 1944 малд үзлэг, угаалга,  171700 м2 хашаа хороо,  272700 м2 гудамж болон орчны талбай мөн устгалын голомтын 18000 м2 нийт 290700 м2 талбайд халдваргүйтгэл хийж Хайкоп-120 кг, Хлорын шохой-750 кг, Ваймком- 54 кг-ийг тус тус зарцуулсан.

   

“Буян хөхий” ХХК-иас 197 өрхийн 167000 м2 хашаа хороо, 91500 м2 гудамж талбай, нийт 254300 м2 талбай, 2805 тээврийн хэрэгсэлд халдваргүйтгэл хийж 70,8 кг хай коп, 242 кг хлорын шохой, 82,3 литр хибескол зарцуулсан. Мөн 4342 үхэр, 191 хонь, 100 ямаа, 2989 гахай нийт 7622 малд үзлэг хийсэн байна.

Нийтдээ мал эмнэлгийн арга хэмжээнд  давхардсан тоогоор 355 өрхийн 17 адуу, 5175 үхэр, 191 хонь, 116 ямаа, 4067 гахай нийт 9566 малд үзлэг, угаалга хийсэн ба 338700 м2 хашаа хороо,  364200 м2 гудамж болон орчны талбай мөн устгалын голомтын 18000 м2 нийт 545000 м2 талбайд халдваргүйтгэл хийж Хайкоп-190,8 кг, Хлорын шохой-982 кг, Хибескол-82,3 л Ваймком- 54 кг-ийг тус тус зарцуулсан.

Вакцинжуулалт: Дархлаажуулалтын ажлыг  том малд 1 удаа, төл малд давтан хийсэн. 

2018 оны 3 сард:

Бүс

Сарөдөр

Өрхийнтоо

Малынтоо

Үхэр

Хонь

Ямаа

Гахай

Бүгд

Голомтын

29.III

3

37

 

 

33

70

Сэжигтэй

29.III

10

209

 

8

73

290

30.III

12

160

 

 

213

373

31.III

5

47

 

 

142

189

Бүгд

27

416

0

8

428

852

Хязгаарлалтын

29.III

23

541

181

73

1

796

30.III

12

239

5

 

358

602

31.III

17

84

27

54

43

208

Бүгд

52

864

213

127

402

1606

Нийт

29.III

36

787

181

81

107

1156

30.III

24

399

5

0

571

975

31.III

22

131

27

54

185

397

Бүгд

82

1317

213

135

863

2528

2018 оны 4 сард:

Бүс

Сарөдөр

Өрхийнтоо

Малынтоо

Тугал

Хурга

Ишиг

Торой

Бүгд

Голомтын

14.IV

2

6

 

 

3

9

Сэжигтэй

14.IV

15

51

 

 

8

59

15.IV

5

14

 

 

76

90

Бүгд

20

65

0

0

84

149

Хязгаарлалтын

14.IV

26

94

19

8

10

131

15.IV

8

28

5

9

58

100

Бүгд

34

122

24

17

68

231

Нийт

14.IV

43

151

19

8

21

199

15.IV

13

42

5

9

134

190

Бүгд

56

193

24

17

155

389

Монгол Улсын Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын 2014 оны А/93 тоот тушаалаар батлагдсан “Мал амьтны шүлхий өвчинтэй тэмцэх заавар” болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу хорио цээрийн дэглэмийг сахиулж халдварын голомтыг устгасан.

 “Мал амьтны  гоц халдварт шүлхий өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай”Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/348 дугаар захирамж, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2018 оны 04 сарын 18-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатархотын 8 дүүрэг, 3 тосгоны малэмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний 20 нэгжийн малын эмч мэргэжилтнүүд 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-оос 05 дугаарсарын 02-ныөдрийгхүртэлхугацаанд вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулжзааврындагуухийжгүйцэтгэсэн.

            Вакцинжуулалтанд тэмээ 6, үхэр 85248, хонь 21687, ямаа 16898, гахай 13232 нийт 137070 толгой мал амьтан хамруулсан.

БРУЦЕЛЛЁЗООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ

МонголУлсын Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, ИхХурлын 2011 оны 23 дугаартогтоолоорбатлагдсан “Монголмалүндэснийхөтөлбөр”, Хүнс, хөдөөажахуй, хөнгөнүйлдвэрийнсайдын 2010 оны А/289 дүгээртушаал, Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 8 дугаар сарын 06-ны өдрын А/06 дугаар “Бруцеллёзын вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай” тушаал,  Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2018 оны А/17 дугаар “Төл малыг бруцеллёзын вакцинжуулалтанд хамруулах тухай“ тушаалуудыг хэрэгжүүлэхээрУлаанбаатархотын 6дүүрэг, 3 тосгонымалэмнэлэг, үржлийнүйлчилгээний 18 нэгжийнмалынэмчмэргэжилтнүүд 2018 оны 9 дүгээр сарын 03-аас 10дугаар сарын 01-ныөдрийгхүртэлхугацаандБруцеллёзөвчнөөсурьдчилансэргийлэхвакцинжуулалтынажлыгзохионбайгуулсан. 

            Бруцеллёзоосурьдчилансэргийлэхвакцинжуулалтандбодынтөл 14931.тол, богынтөл 77404 тол. Нийт 92335 толгойтөлмалхамруулахааснийт 81900 толгойтөлмалыгхамруулжтөлөвлөгөөг 88,7 %-р биелүүлсэн. 

 ШҮЛХИЙГЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын 2018 оны 10 дугаар 18–ны өдрийн Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хийх тухай А/50 тушаал, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 22–ны өдрийн Шүлхийгээссэргийлэх вакцинжуулалт хийх тухай А/24 дүгээр тушаалуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Багахангай, Баянзүрх, Хан-уул, Сонгионохайрхан, Налайх дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт байгаа шүлхийд мэдрэмтгий бүх мал, амьтан, Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа бүх үхэр, гахай, зарим бог малыг шүлхийгээс сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан.

Шүлхийгээс сэргийлэх вакцинжуулалтанд тэмээ 26, үхэр 95094, хонь 108400, ямаа 84500, гахай 14630, бүгд 302650 толгой мал, амьтан хамруулахаар төлөвлөж өнөөдрийн байдлаар мал бүхий 3202 өрхийн тэмээ 18, үхэр 85448, хонь 110606, ямаа 78432, гахай 13506, нийт 282010 мал, амьтныг хамруулж төлөвлөгөө 95,2 %-р биелүүлсэн.

Нийслэлийнхэмжээндпаразиттахөвчнөөсэмчлэнсэргийлэхаргахэмжээны  туулгалтанд  бод 31.0 мянга, бог-202.7 мянган толгой, угаалганд бод-9.3 мянгантолгой, бог-206.0 мянган толгой,  боловсруулалт –бод 16.0 мянга, бог- 190.4 мянган толгой, гуурын боловсруулалтанд бод 37.8 мянга, нохойнтуулгалт 22.8 мянга нийт 716,0 мянгантолгоймал, амьтан хамруулахаар  төлөвлөсөн

Угаалганд 13000 толгой бод, 191.5 толгой бог, экто паразитын эсрэг боловсруулалтанд 22.7 мянган бод, 191.6 мянган бог, цагаан хорхойн эсрэг туулгалтанд 26.8 мянган бод, 215.3 мянган бог, 23.5 мянган нохой, гуурын боловсруулалтанд 32,1 мянган үхэр нийт 716.4 мянган толгой мал амьтан хамруулж төлөвлөгөөг 100%-иар  биелүүлсэн.

 Үхрийн арьсны гууртах өвчнөөр Багануур дүүргийн 10 тугал өвчилж гуурталтын хувь 0,038% -тай байна.

Адууны  хачгийн халуун өвчнийг илрүүлэх  шинжилгээнд ХУД-ийн 79 адуу, СХД-ийн 30 адуу, Багануур дүүргийн 41 адуу, нийт 150 адуунаас дээж авч  хачгийн халуун  өвчний эгэл биетэн илрүүлэх шинжилгээг MNS 4380-96 Стандартын дагуу Гимзийн аргаар будан микроскопоор дурандахад Babezia caballi, equi төрлийн шимэгчээр үүсгэгддэг пироплазмоз илрээгүй.

Мал амьтны баасанд өндөг, авгалдай, хорхой илрүүлэх тандалт шинжилгээг БЗД, ХУД, Налайх, СБД, СХД -ийн  үхэр, адуу, хонь, ямааны нийт 158  баасны дээжинд САЗ/УБ/1, САЗ/УБ/2, Гельминт судлалын задлан шинжилгээний арга MNS 6471:2014 дагуу лабораторийн шинжилгээ хийсэн.

Үүнд:ХУД-ийн 14-р хорооны үхэр 3, СХД-ийн 21-р хорооны үхэр 3, БЗД-ийн Баяндэмбэрэл ХХК-ий үхэр 3 нийт 9 үхэрт Nematodirus төрлийн хорхой, СХД-ийн 21-р хорооны 9 үхэртCysticercus bovis  илэрсэн. Дээрхи шинжилгээний дүнгээс харахад  Nematodirus, Cysticercus bovisхалдварлалт 11,39%-тай байна

 ХУД-ийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэрт үхсэн бог малын хүүрэнд  Гельминт судлалын задлан шинжилгээний арга MNS 6471:2014 дагуу  задлан хийхэд  дотор эрхтэнд паразит хорхой илрээгүй.

 Эктопаразит илрүүлэх шинжилгээ:

СХД-ийн 21-р хороо, ХУД-ийн 14 хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах  үхрийн арьсны хусдасны  50 дээжинд эктопаразит илрүүлэх шинжилгээ хийхэд 5 дээжинд Trichophytia өвчний үүсгэгч илэрсэн.

Мал амьтнаас хүнд дамжин халдварладаг зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  БЗД, ХУД, Налайх, СБД, СХД-ийн 50 нохойн баасанд Токсоплазмоз, Неоспориоз, Токсокароз, Цистицеркозын үүсгэгч илрүүлэх шинжилгээ хийхэд БЗД-ийн 20-р хорооны 2 өрхийн  нохой-2, БЗД-ийн  8, 9 хорооны 3 өрхийн 3 нохой,  Налайх дүүргийн 5- р хорооны 2 өрхийн  нохой -2, СХД-ийн 21-р хорооны 1 өрхийн  3 нохой, СБД-ийн 18-р хорооны 2 өрхийн 3 нохойнд, нийт 13 нохойны баасны дээжинд Taeniidae төрлийн өндөг илэрсэн

Ирсэндээжүүдэддээжийнбүртгэлхөтлөн, шинжилгээнийявцынпротоколбичиж, лабораторийнэрхлэгчээрхянууланшинжилгээнийхариугцагтухайдньолгосон.

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оношлогдсон мал амьтны паразиттах өвчний гаралтыг бүртгэж, газар зүйн байршлыг тогтоон тэмдэглэсэн.

 Нийслэлийн хэмжээнд ширхтэх, ценуроз, саркоптоз, псороптоз, тенийдтэх, оксиуроз, нематодиртэх, телязиоз, вольфартиоз, гемонхоз, цистицеркоз зэрэг 11 төрлийн  паразиттах өвчнөөр 4140 толгой мал амьтан өвчилж  21 толгой мал амьтан эргүү, мониезиоз, ширхтэх өвчнөөр үхэж 4119 толгой мал эдгэрсэн дүнтэй байна.

 

 

Гурав.  Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын талаар

 Нийслэлийнхэмжээнд 2018 онднийт 1692,7 мянганметрквадратталбайдариутгалхалдваргүйтгэлхийхээс

Үүнд

      Малынхашаахороо3782 ширхэг, 770.9 6мянган м2

      Гахай шувууны байр 115 ширхэг  169.9 мянган м2

      Нохойн байр 10272 ширхэг 93.4 мянган м2

      Тээврийн хэрэгсэл 387113 ширхэг ,1.335.6 мянган м2

      Худагустцэг 181 ширхэг 21.1 мянган м2

      Худалдаанытөв 365  ширхэг 85,6 мянган м2

      Түүхийэдхадгалахцэг 47 ширхэг 30.3 мянган м2

      Нядалгааны газар 15 ширхэг 27.8 мянган м2

      Албан газар 24 ширхэг  15,6 мянган м2

      Сэг зэм 762 ширхэг 33,7мянган м2

      Малын тоног хэрэгсэл  5.6  ширхэг

      Нийтийн эзэмшил талбай 18 ширхэг 66.8 мян.м2

      Бэлчээрийн талбай      828.2 мянган м2

      шүлхий өвчний голомтонд  549.2 мянган м2

      Галзуу өвчний голомтонд 737.7 мян. М2

нийт 3.466.1 мянган метр квадрат талбайд мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэл  хийж төлөвлөгөөг 100 % биелүүлсэн.

 

Нийслэлийнхэмжээндүхэжхорогдсонмаламьтнысэгзэмийгцуглууланустгах, малынхашаахороо, өтөгбууц, бэлчээрийнболоннийтийнэзэмшлийнталбай, маламьтантэдгээрийнгаралтайтүүхийэдбүтээгдэхүүнээрүйлдвэрлэл, үйлчилгээявуулдаггазруудынорчныгцэвэрлэх, ариутгалхалдваргүйтгэлдхамруулаххаврынажлыг 2018 оны 03 дугаарсарын 20-ныөдрөөс зохионбайгууланнэгдсэнудирдлагаархангажажиллаа.

Ариутгалхалдваргүйтгэлийнажилдмалчид , туслахажилчин, малынэмчмэргэжилтэн, улсынбайцаагчзэрэг 917 хүноролцон,  малынхашаахороо, өтөгбууц– 611 ширхэг-852.8 мянганметрквадрат, булагшанд-9, худагустцэг 46-гтустусцэвэрлэнариутгалхалдваргүйтгэлдхамрууланүхсэнмаламьтнысэгзэм 1348 ширхэгийгцуглууланустгалаа.

Нийслэлдүйлажиллагааявуулжбайгаахүнснийзах, худалдаанытөвүүдийндэргэдэхМЭАЦЛ-иудхудалдаанытөвийнбайр, заал, лангуу, тавиур, гаднахталбайзэрэг 62,2 мянганметр квадратталбайгариутгалхалдваргүйтгэлдхамрууллаа.

 

 

Дөрөв. Халдваргүйөвчин,  дуудлага,үйлчилгээнийталаар

Нийслэлийнхэмжээгээрдүүргүүдийнмалэмнэлэгүйлчилгээнийнэгжүүдийнэмчмэргэжилтнүүднийт ...... дуудлагахүлээнавчдавхардсантоогоор ...... гаруймянгантолгоймаламьтандэмчилгээүйлчилгээүзүүлжажилласанбөгөөднийслэлийнмалэмнэлгийнгазрынэмчмэргэжилтнүүд ... дуудлагахүлээнавчмалэмнэлгийнэмчилгээүйлчилгээ, үзлэг, шинжилгээ, оношлогоозэрэгүйлчилгээүзүүлжажиллаа.

Тайлангийн хугацаанд 678 толгой гэрийн тэжээвэр амьтанд  /нохой-, муур-31, туулай -6,  усан гахай-4 , унага-1,   галуу-2, тоть 2, тогос 2 / мал эмнэлгийн клиник үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

Гэрийн тэжээвэр 425 нохой, муурыг гэрчилгээжүүлж, 250 нохой,мууранд цагаан хорхойн туулгалт, 220 нохойд хам вакцин, 64 нохой, мууранд галзуугийн вакцин тарьж, иргэдээс ирсэн 15 удаагийн дуудлаганд  мал эмнэлгийн тусламж, эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлсэн.

Нохой муур жижиг амьтанд үзүүлэх мал эмнэлгийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэн 15 нохойноос цус авч цусны анализатораар шинжилгээ хийсэн, мөн парвовирус, гударга, галзуу өвчний түргэвчилсэн аргаар оношлох тестээр 10 нохой, мөөгөнцрийн шинжилгээнд 11 нохой, 9 муурнаас арчдас авч шинжлүүлсэн.

Дээрх үйлчилгээг хийснээр төлбөрт үйлчилгээнээс 2.279.500 төгрөг, мал  амьтны эмчилгээнд зориулсан эмийн үйлчилгээнээс 4.833.850 төгрөг, нийт 7.113.350 төгрөгний орлого оруулсан.

Нохой жижиг амьтны эрүүл мэндийн үзлэг хийж шарх цэвэрлэх, оёх, хугарсан ясанд боолт хийх, өндгөвч авах, рахиттай нохойнд болон шарханд УВЧ аппаратаар шарлага хийх зэрэг ажилд  мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч  анхан шатны баримт хөтлөн эмийн тайланг сар бүр гаргаж санхүүтэй тооцоо хийж чанарын шаардлага хангасан эм ороох боолт материалаар үйлчилсэн.

ЭмийнсанньМалынудмынсан, эрүүлмэндийгхамгаалах  тухай, Эм, эмнэлгийнхэрэгслийнтухайМонголулсынхууль, Малэмнэлгийнэмийнсангийнбүтэц, үйлажиллагаа MNS 55:45 стандартынхүрээндүйлажиллагаагааявуулж,хэрэглэгчдийг чанарын баталгаатай малын эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эм бэлдмэл мал эмнэлэг үйлчилгээний багаж хэрэгслээр хангах, хөнгөн шуурхай хүртээмжтэй, соёлч боловсон үйлчилгээ үзүүлэн, үйлчүүлэгчдэд эмийн хэрэглэх заавар эмийн зохистой хэрэглээний талаар заавар, зөвөлгөө, тайлбар өгч ажиллаа.

Мал амьтны паразиттахболонүрэвсэлтөвчин, ходоод, гэдэс, мэдрэл, зүрхсудаснысистемийнөвчин, амьсгалынболоншээсбэлгийнзамынөвчнийгэмчлэхэм, бэлдмэл, антидотуудбасорбент, хордлоготайлахэм, бэлдмэл, малэмнэлгийнбагажхэрэгсэл, хэсэггазрынмэдээгүйжүүлэхболонмэсзасалдхэрэглэхэм, бэлдмэлүүдээсгаднавитаминаминдэмүүд, шингэннөхөхуусмалууд, ариутгалхалдваргүйжүүлэлтийнбодисыгхудалданборлуулжбайна.

Дээрхиэм, бэлдмэлүүдийгмалын эм үйлдвэрлэх импортлох зөвшөөрөлтэй эм ханган нийлүүлэх байгууллага, ажахуйннэгжүүдтэйгэрээбайгуулан худалдан авалт хийж ажиллаа.Үүнд:ГлобалбизнесЛинкХХК-аас 650.000 төгрөгийн паразиттах өвчнийг эмчлэн сэргийлэх эм бэлдмэл, Монгол ви ти нет ТББ-аас 7.600.560 төгрөгийн, Чандмань идэр ХХК-аас 1.712.500 төгрөгийн,  Чонос империал ХХК-аас 2.205.000 төгрөгийн, Зондэм ХХК-иас 5.906.000 төгрөг, Эм импекс ХХК-    аас 1.000.000, Малын эмч нарын дундын хоршоо ТББ-аас 1.387.500  Дэлгэр агьт ХХК-иас  504.000, Эгүшин ХХК-иас 160.000 төгрөгийн эмийн бодисыг худалдан авч, борлуулт хийж байна.

2018 оны 01 дүгээр сараас 12-дугаар сар хүртэлх хугацаанд нийт 20.515.560 төгрөгний эмийн бодис худалдан авч татан авалт хийн, 11.474.900 төгрөгийн эмийн бодис худалдан орлогыг   улсын төсөвт төвлөрүүлсэн

Тайлангийнхугацаандмалынэмийнсангийнэмийнагуулахынбүртгэлийгхөтөлж, орлого, зарлага, үлдэгдэлийнтайлангсар улирал бүргаргажтухайбүртахлахнягтлангаархянуулжажилласан.

Нийслэлийн засаг даргын  2018 оны  À/297дугаар захирамжийг  хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  2018 онд БиокомбинатТӨҮГазраас  мал, амьтныгоцхалдвартболонхалдварт 16 нэр төрлийн  халдварт өвчнөөсурьдчилансэргийлэхвакциныг татан авч Дүүргүүдийнмалэмнэлэгүржлийн 21 нэгжүүдэд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хуваарилан хүргүүлсэн.

Мал эмнэлэг үржлийн газраас 2018 оны 04 дүгээр сард хувиарласан Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчлан сэргийлэх 118300 тун вакцин, Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас 2018 оны 10 дугаар сард хувиарласан 205600 тун  вакциныг дүүргийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдэд байгууллагын даргын баталсан хувиарын дагуу хүргүүлсэн.

Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисын нөөцөд хлорын шохой 3200 кг, хайкүф-193, ваймкон-6 кг, суперкилл- 206 кг, халдвар хамгаалалтын хувцас-100  ширхэгийн нөөцтэй байна.

Тав . Ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà áóñàä àæëûí òàëààð

-Малсүргийгэрүүлжүүлэх,  малэмнэлэг,   ариунцэвэр,  эрүүлахуй,  хориоцээр,  халдвартболонгоцхалдвартөвчнөөсурьдчилансэргийлэхталаартелевизээр   9 удаасурталчилгаахийж, байгууллагынмэдээллийнсамбарт 15 удаамэдээлэлгаргав

-Мал,  амьтнаасхүндхалдварладагөвчинтэйтэмцэх,  урьдчилансэргийлэхаргахэмжээгхэрэгжүүлэхээрБаянзүрхдүүргийнЗДТГ, ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ-тэйхамтран “Зоонозхалдвартөвчнөөссэргийлэхнь” сэдэвтсургалтыгзохионбайгуулжмаламьтнаасхүндхалдварладагзаримхалдвартөвчнийталаармах, сүүхудалданборлуулдагиргэн, ажахуйннэгжүүдэдмэдээлэлхийсэн.

            Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс  2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр “ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ”-ийг зохион байгуулсан. Уг үзлэг шалгалтын гол зорилго нь байгууллагын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллаагааны зохион байгуулалт, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах юм. Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс зохион байгуулсан гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт  Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрийн эмч мэргэжилтэн албан хаагчид 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн өглөөний 08:00 цагт  Улаанбаатар паласын гадаах талбайд бүрэн бүрэлдэхүүнээр жагсаж байгууллагын бэлэн байдлыг шалгуулан үзлэгт шаардагдах жигд хувцас, бэлэн байдлын үүргэвчүүдийг бэлтгэн жагсаалын бэлтгэлийг хийж гүйцэтгэв. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын мал эмнэлгийн албыг төлөөлөн: Ш.Батболд /Нохой жижиг амьтны эмч/, А.Түвшинбаяр /Нохой жижиг амьтны эмч/, Л.Энхцэцэг /Эмийн санч, нярав/, Ч.Цэнд /Дүн бүртгэл мэдээ мэдээлэл хариуцсан эмч/ гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцсон.

 

Иргэлийн хэрэглээний боловсролын төв ТББ-аас зохион байгуулсан “Иргэн бүрт эрүүл мэнд” уриан дор “ажлын байран дахь соёл, эерэг харилцаа, эрүүл амьдралын зөв дадал, зуршил” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр НМЭГ-ыг хурлын зааланд зохион байгуулагдсан. Сургалтын зорилго нь хүн амын тогтвортой өсөлтийг хангах, иргэдийн урт удаан эрүүл энх бүтээлчээр амьдрах, хөгжих таатай орчныг бүрдүүлэх, хувь хүн болон гэр бүлийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд оршино. Сургалтанд НМЭГ-ын эмч мэргэжилтнүүд болон ажилтан албан хаагч нар идэвхитэй оролцож сургалтын сэдвийн дагуу танин мэдэхүйн мэдээлэл авч, асуулт хариултанд идэвхитэй оролцлоо. Сургалтаар эрүүл мэндийн боловсрол, эмч мэргэжилтгүүдийн хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, зөв дадал зуршилтай болох, ажлын байран дахь уур амьсгалыг сайжруулах, эрүүл биетэй эерэг сэтгэлгээтэй хамт олон болох талаар хичээл болон сонирхолтой шинжлэх ухааны туршилтуудыг тавьж цагыг зөв боловсон өнгөрөөсөн.

  

 

Монгол Улсын Засгын газрын  2011 оны “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийндохио дамжуулах журам” 339 дугаар тогтоолын дагуу Нийслэлийн мал эмнэлэгийн газрын нийт эмч мэргэжилтэн, ажилтан албан хаагч нарт дуут дохион дагуу сургалт зохион байгууллаа. Эхний дуут дохио дуугархад бүх ажилчид өөрсдийгөө хамгаалан ширээ, болон цонхны давхцан дээр гарч, толгойн дээрээ зузаан ном барьж бэлэн байдалд шилжсэн. Хоёр дахь дуут дохио дуугархад өрөө тасалгаанаас гарч мөн толгой дээрээс ямар нэгэн юм унахаас сэргийлэн хатуу зүйл толгой дээрээ барьж гадагш гарсан. Гурав дахь, дөрөв дэх дуут дохио дуугархадгадаах талбайд цуглан бүртгэл хийж нүүлгэн шилжүүлэлт хийх дадлагыг амжилттай гүйцэтгэсэн. Энэхүү сургалтанд Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын малын их эмч, мэргэжилтэн, жолооч, жижүүр зэрэг нийт 23 хүн хамрагдсан.

    

Японы ЖАЙКА байгуулага, Хоккайдагийн их сургуультай хамтран ДМЭҮН-үүд болон жижиг амьтны чиглэлээр ажилладаг хувийн мал эмнэлгүүдийг хамруулсан 1 өдрийн сургалт 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр НМЭГ-т амжилттай болж өндөрлөлөө. Сургалтанд НМЭГ-ын дарга М.Адилбиш, Японы Хоккайдагийн их сургуулийн багш, доктор.проф М.Такикүчи, дүүргийн мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүд болон жижиг амьтны мал эмнэлэг, Нийслэлийн мал эмнэлгийн  газрын нохой, жижиг амьтны  эмч нар оролцлоо.Сургалтаар Японы Хоккайдагийн их сургуулийн мал эмнэлгийн сургуулийн танилцуулга болон нохой мууранд тохиолддог өвчнүүдийг хэт авиа болон рентген аппараатны тусламжтайгаар оношилох, эмчлэх талаар оролцогчдод онолын мэдэгдэхүүн олгон мөн үдээс хойш нохой муурны өвчнийг эхо аппаратаар оношилох талаар дадлага ажил хийлгэж нохой муурны анатом бүтэц, байршил анатомыг тодорхойлж эрхтэн тус бүр дээр дээр ажиллууллаа.

Сургалтанд жижиг амьтан хариуцсан эмч Ш.Батболд, дүн бүртгэл мэдээ, мэдээлэл хариуцсан эмч Ч.Цэнд нар оролцсон.

    

 

 

            “ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭ АЛДУУЛАЛТЫГ АДУУНД ХЭРЭГЛЭХ НЬ” үйлдвэрлэлийн малын эмч нарын ур чадварыг сайжруулах сургалт нь Японы ЖАЙКА байгуулага, Хоккайдагийн их сургуультай хамтран ДМЭҮН-үүд болон жижиг амьтны чиглэлээр ажилладаг хувийн мал эмнэлгүүдийг хамруулсан 2 өдрийн сургалт 2018 оны 10 дугаар сарын 9-11-ний өдрүүдэд ХААИС-МЭС амжилттай болж өндөрлөлөө. Сургалтанд Японы Хоккайдагийн их сургуулийн багш, доктор Т.Итами, дүүргийн мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүд болон жижиг амьтны мал эмнэлэг, Нийслэлийн мал эмнэлгийн  газрын дүн бүртгэл мэдээ, мэдээлэл хариуцсан эмч Ч.Цэнд эмч нар оролцлоо.

 

 

            НУ-ын Элчин сайдын яамны Батлан хамгаалах Хамтын ажиллагааны хэлтсийн Иргэн-Цэргийн дэмжих багтай хамтран Нийслэлийн ойролцоох Багабаян дахь “Энхийн төлөө” цогцолборт 2018 оны 05 дугаар сарын 22, 23-ны өдрүүдэд, мал, амьтны гоц халдварт өвчний чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд дүүргүүдийн МЭҮН, хүнсний захын дэргэдэх МЭАЦЛ, Гаалийн ерөнхий газар, НМЭГ-ын газрын халдвартын их эмч Ц.Гантөмөр, дүн бүртгэл мэдээ, мэдээлэл хариуцсан эмч Ч.Цэнд эмч нар оролцсон.

 

   

Жил бүрийн хаврын эхний сард нийслэлчүүд цасны баяраа тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. “Мөнгөн Улаанбаатар” спорт наадмын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй нийслэлийн төр, захиргааны байгууллага болон нийслэлчүүдийн “Цасны баяр” 2018 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Хандгайтын Янзага зусланд болж өндөрлөсөн.  “Мөнгөн Улаанбаатар” спорт наадмын нийслэлийн төр, захиргааны байгууллага, иргэдийн “Цасны баяр” арга хэмжээнд нийслэлийн есөн дүүрэг, нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 33 агентлаг, харьяа байгууллагууд, НӨҮГ-ын нийт албан хаагчид болон нийслэлчүүд оролцов.Нээлтийн үйл ажиллагаанд нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа, НЗДТГ-ын дарга М.Отгонбаяр, НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга М.Эрдэнэжаргал нар оролцож, “Мөнгөн Улаанбаатар” спорт наадмын галт бамбарыг асаалаа. Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын 33 эмч мэргэжилтэн, ажилтан албан хаагч нар спортын хамтлаг байгуулан энэхүү арга хэмжээнд идэвхийтэй оролцож бүтэн өдрийн турш цэвэр агаарт спортоор өрсөлдөн, амралтын өдрөө ая тухтай өнгөрүүллээ. Спортын тэмцээнийг байгууллага дотроо болон бусад агентлаг, газруудтай хамтарч цасан дээрх сумо, олс таталт, үндэсний бөхийн төрлүүдээр авхаалж самбаагаа сориж “Бид нэгэн хамт олон” уриан дар нэгдэж өнгөрүүлсэн.

 

      

Тулгар төрийн 2227 жилийн ой, Их Монгол улс байгуулагдсаны 812 жил, Ардын хувьсгалын 97 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын тохиолдуулан  2018 оны 7 дугаар сарын 09 ний өдрөөс 7 дугаар сарын 13-нд Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын,  эмч  мэргэжилтэн, ажилтануудын 39 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Хүй долоо худагт ажиллаа. Бид морь барианы  газар,  морь гарааны  газар,  бариа,  гарааны дунд  гэсэн  байрлаар 5 багаар 24 эмч, жолооч, болон 5 автомашинтай өртөөчиллөн ажилласан. Бүх насны уралдаанд орох морьдод эрүүл мэндийн үзлэг хийж, уралдааны замд болон уралдааны дараа эмчилгээ хийх, дуудлага үйлчилгээнд үйлчлэх зэргээр мал эмнэлгийн үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулан ажиллав.

   

   

 

Даншиг наадам- хүрээ цам 2018” шашин соёлын наадамд  2018 оны 8 дугаар сарын 05 ний өдөр Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын,  эмч  мэргэжилтэн, ажилтануудын 17 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Хүй долоо худагт ажиллаа. Морь барианы  газар,  морь гарааны  газар,  бариа,  гарааны дунд  гэсэн  байрлаар 4 багаар 17 эмч, жолооч, болон  4  автомашинтай өртөөчиллөн ажилласан. Их  насны уралдаанд орох морьдод эрүүл мэндийн үзлэг хийж, уралдааны замд болон уралдааны дараа эмчилгээ хийх, дуудлага үйлчилгээнд үйлчлэх зэргээр мал эмнэлгийн үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулан ажиллав.

 

ТҮ-8, “Эхорон” “UBS-TV” Телевизээр нохойны вакцин, бүртгэлжүүлэлт болон гэрийн нөхцөлд нохой тэжээхэд анхаарах зүйл, нохойгоос хүнд халдварладаг өвчнүүд,тэжээллэг арчилгаа маллагааны талаар болон хурдан морины эмчилгээ арчилгаа, маллагааны талаар мэдээлэл хийсэн.

   

БайгууллагынүйлажиллагаагилтодбайдлыгхангахажлынхүрээндНийслэлийнмалэмнэлгийнгазрынявуулжбуйүйлажиллагааныталаархшинэлэгмэдээлэл,байгууллагаасзохионбайгуулсансургалтзэргийгтухайбүрсайтадмэдээлжбайна. .WWW.VET.GOV.MNсайтад7  хоног бүр мэдээлэлтогтмолбэлдэжхариуцсанмэргэжилтэндөгчсайтыгшинэчилэнмэдээллээрхангасан. Мөн файсбүүк пайж хуудас болон МҮОНТ, UBS,ТВ-5, ТВ-9 телевизтай байнгын харилцаа тогтоож мал эмнэлгийн холбогдолтой мэдээ, сурталчилгаа, арга хэмжээний талаарх мэдээллийг байнга иргэдэд түгээж ULAANBAATAR.MN зэрэг мэдээллийн цахим хуудасд байнгын мэдээлэл тавьж ажиллаж байна. Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний мэдээг МҮОНТ, UBS,ТВ-5, ТВ-9, телевизүүдээр мэдээлэл явуулж хамтран ажилласан- Ulaanbaatar.mn sait-шинээрнэгдэжсайтаармалэмнэлгийнүйлажиллагаагсурталчилжбайна.

Нийслэлийн хүүхэд, оюутан залуучууд, иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх хүсэл, сонирхлыг нэмэгдүүлэх, биеийн тамир, сдортын арга хэмжээнд орлцох боломжийг өргөжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн шазрын 23014 оны 376 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/121, А/198 дугаар захирамжийн хүрээнд Нийслэлийн Мал Эмнэлгийн газрын хамт олон амжилттай орлцлоо. 2018 оны 05 дугаар сарын 19 ний өдөр “Улаанбаатар марафон-2018” болж өндөрллөө. Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын хамт олон 5 километрын холын зайнд нийт 10 эмч мэргэжилтнүүд хамрагдаж эрэгтэй 5 тамирчин эмэгтэй 5 тамирчин тус тус гүйж барианд амжилттай орж ирлээ.

 

 

 Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв. Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2018 оны 05 сарын 26-нд НМЭГ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд СХДүүргийн Шар хөтөл дах мал эмнэлгийн хяналтын цэг дээр 4 ш улиас, 3 гүйлс, 3 ш монос моднуудын суулгацыг тарьж, энэхүү ажилд идэвх санаачлагатай оролцлоо.

       

           

Шүлхий, Хонины цэцэг өвчнийөнөөгийнбайдал, Гахайнмялзан, ГахайнҮржилАмьсгалынЗамынХамШинжӨвчин, Боомөвчнүүдийнталааручрахаюултүүнээсурьдчилансэргийлэхталааравчхэрэгжүүлжбайгаааргахэмжээнийталаарбайгууллагындарга, халдвартынихэмчнар MM TV, UBS TV, C-1 TV, TV-25 болонӨдрийнсонинзэрэгхэвлэлмэдээллийнхэрэгслээр  10 гаруй удаамэдээлэлхийж, малбүхийиргэн, ажахуйннэгж, хүнснийзах, худалдаанытөв, түүхийэдийнзахуудадгарынавлага, угөвчнөөсурьдчилансэргийлэхухуулгасурталчилгаа, сэрэмжлүүлэг, анхааруулгаөгөхажлыг 9 удаазохионбайгуулжгарынавлагатараахматериал 2890 ширхэгийгтараасан.

  

  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 21 хувийн мал эмнэлгийн нэгжүүд, лабораторуудад гоц халдварт болон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар 5 удаа цуглуулж заавар зөвлөгөө өгч, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган, аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдээлэл хийсэн. Мөн мал эмнэлгийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 6 удаа, Малын эрүүл мэндийн хууль батлагдсантай холбоотойгоор хуулийг сурталчилж тагиулах зорилгоор 2 удаа, нийтдээ 13 удаа цуглуулан мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилласан.

 

 

 

 Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр 254 дүгээр тогтоол гаргаж, Лаос Улсад хүмүүнлэгийн тусламжаар 1000 толгой үржлийн хонь олгох тухай шийдвэрлэсэн. Уг шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс ХХААХҮЯ болон бусад холбогдох яам, төрийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан, Лаос Улсад хүмүүнлэгийн тусламжаар үржлийн хонь олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллалаа.Тус ажлын хэсэг БНАЛАУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн Эрхт Элчин сайд Сиалунгон Сэнг-Үтон тэргүүтэй тус улсын төлөөлөгчидтэй хамтран шуурхай ажилласны үр дүнд 11 сарын 22-нд Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумаас үржлийн чиглэлийн 1000 хонийг тээвэрлэн авчирсан. Нийслэлийн мал эмнэлгийн газраас БНАЛУ-д бэлэглэсэн 1000 хонь, байрласан хашаа хороо, тээвэрлэсэн автотээврийн хэрэгслийг ариутгал халдваргүйтгэлд бүрэн хамруулсан. Энэ ажилд Хайкоп 2 кг, 80 000 төгрөгийн түлш зарцуулсан. 2018 оны 11 сарын 23 ны өдөр 1050 толгой үржлийн хонийг ОХУ-ын тээврийн онгоцоор Чингис хаан нисэх онгоцны буудлаас Лаос Улс руу хүргүүлсэн.

  

   

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 240 дүгээр “Журамбатлах, малэмнэлгийнхяналтынцэгийнбайршилтогтоохтухай” тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн  А/242 дугаар “Газар эзэмших эрх олгох тухай” захирамж, 2018 оны 4 дүгээр сар 04-ны өдрийн “Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай” захирамжуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хан-уул дүүргийн 13 дугаар хороо, Таван толгойн гүүр, 14 дүгээр хороо Хөндлөн уулын хойд талд, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ар гүнт Төв аймгийн Батсүмбэр сумын авто замын уулзвар, Баруун турууны шалган нэвтрүүлэх товчооны баруун хойд тал, 32 дугаар хороо, Эмээлт Төв аймгийн Аргалант сумын авто замын уулзвар, Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо, шалган нэвтрүүлэх товчоо орчим, Багахангай дүүргийн Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоо орчим гэсэн нийт 7 цэгт мал эмнэлгийн хяналт,  халдваргүйжүүлэлтийн цэг байгуулах зорилготойгоор кадастрын зураг гаргуулан Нийслэлийн газрын албатай гэрээ байгуулан, газрын гэрчилгээ авсан.

            2018 онд Хан-уул дүүргийн 14 дүгээр хороо Хөндлөн уулын хойд талд, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Баруун туруун шалган нэвтрүүлэх товчооны баруун хойд талд мал эмнэлгийн хяналт,  ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн цэг бариулах зорилгоор Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүсэлт гаргаж  төлөвлөсөн байршлуудад барих барилга байгууламжийн зургийн төсөлд санал өгч ажилласан. Мөн мэргэжлийн болон бусад холбогдох байгууллагуудаас /Мал эмнэлгийн хяналт, халдваргүйтгэлийн барилга байгууламж барих ажилд Зооноз өвчин судлалын үндэсний төв, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Автозамын хөгжлийн газар/ гэх мэт байгууллагуудтай зөвшилцөн санал авч ажиллаж байна. Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгээр эскиз зураг гаргуулан батлуулсан. Барилгын ажлын зураг хийгдсэн.

2019 онд Хан-уул дүүргийн 14 дүгээр хороо Хөндлөн уулын хойд талд, Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Баруун турууны шалган нэвтрүүлэх товчооны баруун хойд талд мал эмнэлгийн хяналт халдваргүйтгэлийн цэгийн барилга барих ажлыг нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд оруулахаар болсон.

       

 

ҮХААЯамны харъяа байгууллагуудын дунд нөхөрсөг тэмцээн зохиог байгуулагдсан. Энэхүү тэмцээнд эрэгтэй гар бөмбөгийн төрөлд багаараа хүрэл медал хүртэж амжилттай оролцсан.

       

 

Нийслэлийн мал эмнэлгийнгазрын бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулж батлуулсан.

Мал эмнэлгийн бэлэн байдалд14285000 төгрөгийн бараа материалын нөөц бүрдүүлсэн.

Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 9.7 дах заалт, Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатор, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар хооронд байгуулсан гэрээ,   Гахайд зонхилон тохиолдох халдварт өвчний тандалт шинжилгээний  цусны дээж цуглуулах тухай”  Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын баталсан удирдамжийн   дагуу Хан-уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Налайх  дүүргүүдийн гахайтай иргэд аж ахуйн нэгжийн гахайнаас цусны дээж цуглуулах ажлыг  хийж гүйцэтгэсэн.

Тандалтын дээжийг цуглуулахдаа УМЭАЦТЛ-с  ирүүлсэн аргачлалын дагуу Нийслэлийн Хан-уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Налайх дүүргүүдийн   нутаг дэвсгэрт байгаа гахайтай аж ахуйн нэгж,   өрхөөс  санамсаргүй түүврийн аргаар  20 өрх сонгож тэдгээр  өрхүүдийн 200 гахайнаас   цусны   дээж авч,  дээжийн цуваа, ажлын гүйцэтгэлийн тайлан,  санхүүгийн холбогдох материалуудын хамт УМЭАЦТЛ-т хүргүүлсэн.

 

 

 

 

ДЭЭЖ АВСАН ГАХАЙН ТОО

Дүүрэг хороо

Хариуцсан МЭҮН-н нэр

Иргэн, АА-н нэр

Дээжийн тоо

1

ХУД-н 12-р хороо

“Гүн тэрэм” ХХК

Янжмаа

2

Цахиуртөмөр

10

Батсайхан

3

ХУД-н 13-р хороо

“ТҮДА” ХХК

Батжаргал

10

Төрбат

10

“Алтан тариа” ХХК

20

 

Дүн

55

2

СХД

“Буянхөхий” ХХК

Түвшинтөгс

10

Д.Отгонбаатар

10

Базаргарьд

10

Энхтуяа,

15

Наранжаргал

10

“Бамбуу” ХХК

Баттулга

10

 

Дүн

65

3

БЗД

“МЭГ” ХХК

Гантулга

4

Д.Эрдэнэбат

7

Энхбаатар

13

“Жижиг зээрд” ХХК

Эрдэнэжаргал

13

 Баттөвшин

13

 

Дүн

50

4

НД

“Ариун хүнс” ХХК

Цогбадрах

9

Баасан-очир

10

Нямцэрэн

11

 

Дүн

 

30

 

Нийт

 

 

200

 

Гахайд зонхилон тохиолддог халдварт өвчний тандалтын  дээж цуглуулахад 200 ширхэг вакуум хуруу шил, 200 ширхэг зүү,  хэрэглэн, Хан-уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Налайх  дүүргүүдийн  гахай бүхий 20 иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаар орж  333.000 төгрөгийн шатахуун,12 эмчийн томилолтын зардалд 1.044.000 төгрөг, үйлчилгээний хөлсөнд 200.000 тус тус зарцуулсан  болно.

  Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын “Бруцеллёзын вакцинжуулалтыг зохион байгуулах” тухай 2018 оны А/06 тоот тушаал, Төл малыг бруцеллёзын вакцинжуулалтанд хамруулах тухай Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын А/17 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулсан удирдамжийн дагуу 6 дүүргийн 18 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдийн мал бүхий 270 өрхийн 4050 толгой төл малаас цусны дээж авсан

Тандалтын дээжийг тооцоолохдоо УМЭАЦТЛ-ийн  ирүүлсэн аргачлалаар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа төл малд /тугал, хурга, ишиг/ бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тарьсан цуваанаас санамсаргүй түүврийн аргаар  доорх өрхүүдийг сонгож   дараах тооны  дээж авсан.

 

Мал эмнэлгийн нэгжийн нэр

Цусны дээж авах малын тоо

Бүгд малын тоо

Шинжилгээний үр дүн

Эерэг

Сөрөг

Гүйцэтгэлийн хувь

тугал

хурга

ишиг

тугал

Гүйцэтгэлийн хувь

 

Хурга

Гүйцэтгэлийн хувь

 

ишиг

 

Гүйцэтгэлийн хувь

 

1

“Алтан бэлчэр” ХХК

75

75

75

225

59

78.7

73

97,3

65

86,7

197

28

87.6

2

“Молор чандмань” ХХК

75

75

75

225

42

56,0

68

90,7

65

86,7

175

50

77,8

3

“Дүүрэн чандмань” ХХК

75

75

75

225

64

85,3

61

81,3

56

74,7

181

44

80,4

4

“Цагаан тун- эрдэнэ” ХХК

75

75

75

225

49

65,3

54

72,0

68

90,7

171

54

76,0

5

“Тэгш таван эрдэнэ” ХХК

75

75

75

225

70

93,3

67

89,3

58

77,3

195

30

86,7

6

“Цеф трейд” ХХК

75

75

75

225

62

82,7

70

93,3

60

80,0

192

33

85,3

7

“Ариун хүнс” ХХК

75

75

75

225

75

100

65

86,7

54

72,0

194

31

86,2

8

“Сор сүрэг” ХХК

75

75

75

225

69

92,0

74

98,7

74

98,7

217

8

96,4

9

“БөхМо” ХХК

75

75

75

225

74

98,7

53

70,7

66

88,0

193

32

85,8

10

“Гүн тэрэм” ХХК

75

75

75

225

43

57,3

75

100

70

93,3

188

37

83,6

11

“ТҮДА” ХХК

75

75

75

225

65

86,7

72

96,0

71

94,7

208

17

92,4

12

“Ганган буга” ХХК

75

75

75

225

71

94,7

75

100

75

100

221

4

98,2

13

“Буян хөхий” ХХК

75

75

75

225

56

74,7

49

65,3

75

100

180

45

80,0

14

“Бамбуу” ХХК

75

75

75

225

67

89,3

73

97,3

73

97,3

213

12

94,7

15

“РЭЗ” ХХК

75

75

75

225

66

88,0

72

96,0

71

94,7

209

16

92,9

16

“Жижиг зээрд” ХХК

75

75

75

225

73

97,3

68

90,7

65

86,7

206

19

91,6

17

“МЭГ” ХХК

75

75

75

225

73

97,3

74

98,7

69

92,0

216

9

96,0

18

“Баяндэмбэрэл” ХХК

75

75

75

225

61

81,3

75