• Mongolian
  • English (UK)

МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

                Түүхэн замнал

Үндэснийүйлдвэрүүдийгтүүхийэдээр, хүнамынхүнснийхэрэгцээгэкологийнцэвэрбүтээгдэхүүнээрхангахадихээхэнүүрэггүйцэтгэжирсэнхөдөөажахуйнсалбарынхяналтынүндэссуурь 1937 ондМалэмнэлгийнхяналтыналбыгбайгуулснаарэхлэнтавигдажулмаарМалэмнэлгийнхяналтыналба 1978 онд дахин шинэчлэгдэн байгуулагдажбиедаасанзохионбайгуулалтадорсонтүүхэнзамналтай. 2003 оноос хяналтын нэгдсэн тогтолцоонд шилжихэд мал эмнэлгийн хяналт Улсын мэргэжлийн хяналтын газарт нэгдсэн, Монгол Улсын Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль батлагдсанаар мал эмнэлгийн хяналтын тогтолцоо дахин босоо удирдлагатайгаар Мал эмнэлгийн Ерөнхий газрын харъяанд шилжин ирснээр 2018 оноос тус газар нь Хяналтын хэлтэстэй болсон.

БИДНИЙ ТУХАЙ

Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн бүтэц А/174 тушаалаар Нийслэлийн мал эмнэлгийн хяналт эрсдлийн үнэлгээний хэлтэс байгуулагдсан.

Монгол Улсын “Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн” 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.8 дахь заалтын дагуу нийслэлийн мал бүхий 6 дүүрэгт Мал эмнэлгийн Тасаг байгуулагдан,“Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн” 7 дугаар зүйлийн 7.14, 7.15 заалт,  Монгол Улсын Засгийн газрын А/240 дугаар “Журам батлах, мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн байршил тогтоох тухай” 2016 оны тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/807 дугаар захирамжийн дагуу Авто тээврийн шалган бүртгэх товчоодыг түшиглэн мал эмнэлгийн хяналтын ажлыг зохион байгуулж байна.