• Mongolian
  • English (UK)

Газрын даргын тушаал

2019 ОНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

А/03 Ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажил зохион байгуулах тухай

А/15 Мал эмнэлгийн халдваргүйтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

А/17 Мал эмнэлгийн хяналтын цэг байгуулан ажиллуулах тухай 

А/18 Гэр хорооллын айл өрхийн нохойг мал эмнэлгийн цогц арга хэмжээнд хамруулах тухай

А/28 Малчдад сургалт зохион байгуулах тухай

А/33 Улаанбаатар хотын мал сүрэгт шүлхий болон бог малын мялзан өвчний тандалтын шинжилгээнд ийлдсийн дээж цуглуулах ажил зохион байгуулах тухай

А/34 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалт хийх тухай

А/40 Мал эмнэлгийн халдваргүйтгэлийн ажил зохион байгуулах тухай

А/42 Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А/45 Мал угаалгын ажил зохион байгуулах тухай

А/48 хээлтүүлэгч малыг бруцеллёзын шинжилгээнд хамруулах тухай

А/50 Төл малыг бруцеллёзын вакцинжуулалтад хамруулах тухай 

А/61 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил зохион байгуулах тухай

 

2018 ОНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 №  Дугаар  Нэр
1 А/01  Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
2 А/02  Ажилтан, албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 
3 А/03 Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт батлах, журам хэрэгжүүлэн ажиллах тухай
4 А/04 Мал эмнэлгийн хяналтын цэг байгуулан ажиллуулах тухай
5 А/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
6 А/06 Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээ явуулах тухай
7 А/07 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил зохион байгуулах тухай
8 А/08 Гэр хорооллын айл өрхийн нохойг мал эмнэлгийн цогц арга хэмжээнд хамруулах тухай
9 А/09 Зардал гаргах тухай