• Mongolian
  • English (UK)

ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ДЭЭЖ ХҮРГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

  1. Байгууллага, аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /эхний удаа/
  2. Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг
  3. Аж ахуй нэгж,байгууллага, иргэн мал,амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг шинжилгээнд хамруулах тухай хүсэлт /шаардлагатай тохиолдолд/
  4. Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн,түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ /эх хувь/
  5. Мал эмнэлэг,хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагчийн дээж авсан тэмдэглэл /экспортын бүтээгдэхүүн/
  6. Импортын гэрчилгээний хуулбар /импортын бүтээгдэхүүнд/
  7. Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн ,түүхий эдэд шинжилгээ хийж баталгаажуулахад шаардагдах төлбөрийг шинжлүүлэгч төлнө./нэхэмжлэхээр болон бэлэн кассаар НИТХТ-ийн 2014 оны 05-р тогтоол/
  8. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал,амьтан өвчилж, үхсэн тохиолдолд харьяа дүүргийн мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний нэгжийн малын эмч дээж авч, дээжийн тэмдэглэл үйлдэж, лабораторит хүргүүлнэ.

Фото мэдээ