НИЙСЛЭЛИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИ


   2022   оны А/24 дүгээр тушаалаар  Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын  бүтэц, орон тоонд  өөрчлөлт  орж, Дарга, улсын  ахлах  байцаагч, Мал,  амьтны  эрүүл мэндийн хэлтэс, Мал эмнэлгийн хяналт,  эрсдлийн  үнэлгээний хэлтэс,  Лаборатори,  Захиргаа, санхүүгийн   хэлтэс гэсэн  бүтэцтэй, 69  хүний орон тоотойгоор  үйл ажиллагаа явуулж  байна.


Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын мал эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт

МЭАЦ-ийн магадлан шинжилгээ
Үлдэгдлийн шинжилгээ
Хүнсний нян судлалын шинжилгээ
Ийлдэс судлалын шинжилгээ
Эмнэлзүйн нян судлал
Шимэгчтэх өвчин судлалын шинжилгээ
Биохимийн шинжилгээ
Молекул биологийн шинжилгээ