• Mongolian
  • English (UK)

Зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран өдөрлөг зохион байгуулав.

   Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, Зооноз өвчин судлалын төв, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 224 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх” төлөвлөгөө, 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр, Эрүүл мэндийн сайдын 101 дүгээр тушаалаар батлагдсан Хүний бруцеллёз өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний зааврыг хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэх зорилготой хамтарсан өдөрлөгийг 2015 оны 02 дугаар сарын  09-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн иргэдийн дунд зохион байгууллаа.

Хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурав.

 

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа, бизнесийн байгууллагын нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэх, шинжлэх ухаан, технологийн ололт, хөдөө аж ахуй, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлуудыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх замаар хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад шалгалт хийж,

Шинжилгээний ажлыг эхлүүлэв.

  Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын оношлогоо, тандалт  шинжилгээний   лабораторийн паразиттах өвчний лаборатори Мал эмнэлгийн хүрээлэнтэй    хамтран Япон улсаас хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд “Toxoplasma gondii, Neospora caninum “ зүйлийн эгэл биетнээр үүсгэгддэг өвчнүүдийг судлах шинжилгээний ажлыг 2015 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлүүлээд байна.

Хэнтий аймгийн ҮХААГ-ын Мал эмнэлгийн хэлтсийн хамт олон НМЭГ-ын үйл ажиллагаатай танилцав.


  Байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулах,         нээлттэй ил тод байдлыг хангах, мал эмнэлгийн байгууллагуудын хамтын  ажиллагааг   өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох зорилгоор Хэнтий  аймгийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газрын Мал эмнэлгийн хэлтсийн эмч, мэргэжилтнүүд тус газрын   үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Мал эмнэлгийн эрх зүйн орчин болон материаллаг баазыг бэхжүүлэв.

Мал  эмнэлгийн  ариутгал  халдваргүйтгэл  хийх  түүнд  хяналт тавих  журмыг  Нийслэлийн  Засаг даргын захирамжаар, мал  эмнэлгийн  ажил  үйлчилгээний  хөлсний    нормативийг   шинэчлэн  боловсруулж,  Нийслэлийн  Иргэдийн  Төлөөлөгчдийн  Хурлаар тус тус  батлуулсан.

Бусад мэдээллүүд...