• Mongolian
  • English (UK)

Өндөр хоруу чанартай шувууны томуугийн дэлхий дахины өнөөгийн байдал

Өнгөрсөн оны 4 дүгээр улирлын байдлаар өндөр хоруу чанартай шувууны томуугийн гаралт, тархалт нэмэгдэх хандлагатай байна. 2014 оны 12 дугаар сараас 2015 оны 01 дүгээр сар хүртэлх хугацаанд Герман, Нидерланд, Итали болон Англи улсад шувууны томуугийн H5N8 дэд хэвшлийн вирусээр үүсгэгдсэн томуу гарч өмнөд Солонгост уг өвчний улмаас олон тооны тэжээвэр шувуудыг устгалд хамруулжээ.

Шувууны томуугаас урьдчилан сэргийлэх үзүүлэх сургууль зохион байгуулав.

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/30 дугаар захирамжийн дагуу Хан-уул дүүргийн хэмжээнд “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийг 2015 оны 03 дугаар сарын 24, 25, 26-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газраас Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжүүдтэй хамтран “Шувууны томуу өвчин " гарсан үед мал эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан.

Мал эмнэлгийн мэдээ, бүртгэл хөтлөлт сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний мэдээ, мэдээллийг   боловсронгуй болгох,   мал эмнэлгийн анхан шатны   бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Улсын мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газруудтай хамтран “Мал эмнэлгийн мэдээ, бүртгэл хөтлөлт” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Оюутнууд дадлага хийж, сургалтанд хамрагдлаа.

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Мал эмнэлгийн сургуулийн мал эмнэл зүйн төгсөх ангийн   оюутнууд тус газарт үйлдвэрлэлийн дадлагыг 2015 оны 02 дугаар сард   хийлээ.

Дадлагаар   Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөө, гоц халдварт болон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, мал эмнэлгийн лабораторийн бүтэц, үйл ажиллагаатай танилцаж, халдвартын их эмч Ц.Гантөмөр болон бусад эмч нар мэдээлэл хийлээ.

Зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран өдөрлөг зохион байгуулав.

   Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, Зооноз өвчин судлалын төв, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 224 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх” төлөвлөгөө, 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр, Эрүүл мэндийн сайдын 101 дүгээр тушаалаар батлагдсан Хүний бруцеллёз өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний зааврыг хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэх зорилготой хамтарсан өдөрлөгийг 2015 оны 02 дугаар сарын  09-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн иргэдийн дунд зохион байгууллаа.

Бусад мэдээллүүд...