• Mongolian
  • English (UK)

Хүний нөөцийн стратеги зорилт

Төрийн зорилт, чиг үүргийг үр ашиг, үр нөлөөтэй боловсруулж, хэрэгжүүлэх болон төрийн алба, өөрчлөлт шинэчлэлтэд зохицож чадах үнэт зүйлс, мэдлэг чадвар бүхий хүний нөөцийг төлөвшүүлэх.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

        Тус  байгууллага  нь   нийслэл  хотын  нутаг дэвсгэрт мал,  амьтны  гоц халдварт  болон  халдварт  өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх  арга  хэмжээг  хэрэгжүүлж,  мал,  амьтны  паразиттах  өвчний гаралтыг  багасгах,   хүн  амын  хүнсний  аюулгүй  байдлыг хангаж,  нийгмийн  эрүүл мэндийг хамгаалахад  онцгой  хувь нэмэр  оруулж  буй  Нийслэлийн  Засаг даргын хэрэгжүүлэгч  агентлаг юм.