• Mongolian
  • English (UK)

2013 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН  МАЛ ЭМНЭЛГИЙН  ГАЗРЫН

2013 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС  ЖИЛД  ХИЙЖ  

    ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

            2013.06.24                                                                            Улаанбаатар  хот

            Нэг.  Үйл  ажиллагаандаа хэрэгжүүлж буй  хууль,  тогтоомжийн талаар

            Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн  нэгж,  түүний удирдлагын тухай хууль, Малын  удмын сан,  эрүүл мэндийг хамгаалах тухай  хууль, Төсвийн  тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулиудыг мөрдөж  ажиллаа.

            Дэлхийн  мал, амьтны  эрүүл мэндийн   байгууллагын зөвлөмж, Монгол  Улсын  Үндэсний Аюулгүй   байдлын  зөвлөлийн 2011  оны 06 дугаар сарын 08-ны 23/20 дугаар  зөвлөмжийн дагуу   Нийслэлийн мал  эмнэлгийн   газрыг мэргэжлийн   удирдлагаар хангах чиглэлийг  үндэслэл болгон  Нийслэлийн  Засаг даргын 2013  оны Б/57 дугаар  захирамжаар тус  байгууллагын   удирдлагыг 2013 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс   мэргэжлийн  удирдлагаар хангалаа.