• Mongolian
  • English (UK)

2013 ОНы ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2013  ОН/

Үйл  ажиллагааны хөтөлбөрийн  заалт НЭЗН-ийн 2013  оны  зорилтын  заалт Зорилтыг  хэрэгжүүлэх   үйл  ажиллагааны   үе  шатууд 2013  он / сар/ Шалгуур  үзүүлэлтийн хүрэх түвшин Төсөв   /сая төгрөг/ Хариуцах нэгжийн  нэр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.     Гоц  халдварт  болон   халдварт  өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх  арга  хэмжээнд  1451.1 мянган толгой мал,   амьтан хамруулна.                         Хонь,  ямааны цэцэг  өвчин болон  бусад  халдварт  өвчнөөр тайван бүс нутаг болно. 275,3
/35%/
Мал  эмнэлгийн  алба
2.     Паразиттах  өвчнөөс   эмчлэн сэргийлэх  арга  хэмжээнд 629,6 мянган  толгой мал,  амьтан хамруулна.                         Паразиттах  өвчний  гаралтыг  бууруулна. 15.7
/2%/
Мал  эмнэлгийн  алба
3.     Мал   эмнэлгийн  ариутгал  халдваргүйжүүлэлти йн   ажлыг  зохион  байгуулж  1683,0 мянган  м2 талбайд  ариутгал  халдваргүйжүүлэлт  хийнэ.                         Мал,  амьтны  гоц  халдварт  болон халдварт  өвчнөөс урьдчилан сэргийлж,  хүнсний  аюулгүй  байдал  сайжирна. 39.3
/5%/
Мал эмнэлгийн  алба
4.     Бруцеллёз, сүрьеэ,  лейкоз,  ям,   адууны  халдварт  цус  багадах  зэрэг  өвчний оношлогоо,  шинжилгээг  16750  толгой  мал, амьтанд  хийнэ.                         Мал сүргийг бруцеллёз, сүрьеэ,  лейкоз,  ям,   адууны  халдварт  цус  багадах  зэрэг   өвчнөөс эрүүлжүүлнэ.  78.7
/10%/
Лабораторийн алба
5.     Шувууны томуу,  ньюкасли,  галзуу,  боом, бруцеллёз өвчний  шинжилгээг  түргэн тестийн  аргаар 600  дээжинд  хийж  гүйцэтгэнэ.                         Орчин  үеийн  дэвшилтэт технологийг   оношлогоо  шинжилгээний  нэвтрүүлж,  нийгмийн  эрүүл мэндийн  хамгаалахад  дэвшил гарна. 23.6
/3%/
Лабораторийн  алба
6.     Мах, махан бүтээгдэхүүн,  сүү,  сүүн  бүтээгдэхүүн, өндөг,  арьс  шир,  түүхий  эдийн  11048 дээжинд асколын  болон  мал  эмнэлэг, ариун  цэврийн  магадлан  шинжилгээ,  838 дээжинд хүнсний  нян судлал,  хяналтын 378 дээж,  нийт 12264  дээжинд хийж  гүйцэтгэнэ.                         Хүнсний  аюулгүй  байдлыг хангана. 78.7
/10%/
Лабораторийн  алба
7.     Мал  эмнэлэг,  үржлийн  үйлчилгээний нэгжийн  MNS 5368:2011 стандартын хэрэгжилтийг хангуулах,  мэргэжил арга  зүйн  удирдлагаар хангах  ажлыг  зохион  байгуулах                         Анхан  шатны  бүртгэл, мэдээ, маягтын хөтлөлт,  бичиг хэргийн  эмх цэгц  сайжирна. 23.6
/5%/
Лабораторийн  алба
8.     НИТХ-ын 2008  оны 62  дугаар тогтоолоор  батлуулсан  Үйлчилгээний хөлсний  нормативийг  шинэчлэн  батлуулах                         Олон  улсын стандартын түвшинд  хүрнэ. 15.7
/2%/
Мал  эмнэлгийн  алба
Лабораторийн  алба
Санхүү
9.     Нийслэлийн  мал  аж  ахуйн мэргэжилтний   нэгдсэн  зөвлөгөөнийг   зохион  байгуулах                         2013  онд  төрөөс мал эмнэлгийн талаар  баримтлах бодлого  чиглэлийн талаар  нэгдсэн  ойлголт өгч,  бодлого  чиглэлийг  баримталж ажиллана. 15.7
/2%/
Мал  эмнэлгийн  алба
Лабораторийн  алба
Санхүү
10.     Нийслэлд мал  аж  ахуй  эрхлэх  журмыг   Үйлдвэр  хөдөө  аж  ахуйн  газартай  хамтран  шинэчлэн  батлуулах                         Эрчимжсэн  мал  аж  ахуй  эрхлэх  таатай  боломж  бүрдэнэ. 7.9
/1%/
Мал  эмнэлгийн  алба
Лабораторийн  алба
Санхүү
11.     Нийслэлийн  нутаг  дэвсгэрийн  хэмжээнд  сүүлийн 20 жилийн  хугацаанд гарсан  гоц  халдварт  болон  халдварт  өвчний  голомтыг   шинэчлэн  бүртгэж GPS-д  тэмдэглэх,   паразиттах  болон  халдваргүй  өвчний  сүүлийн  10  жилийн  судалгааг  дүүрэг тус  бүрээр   гарган,  дүгнэлт  гаргах                         Мал  эмнэлгийн  ажил үйлчилгээг  төлөвлөх үндсэн  суурь болно. 7,9
/1%/
Мал  эмнэлгийн  алба
12.     Нийслэл  хотын  нутаг  дэвсгэрт  хөдөө  аж  ахуйн  гаралтай  бүтээгдэхүүнээр  үйлдвэрлэл,  үйлчилгээ  эрхэлж  буй  аж  ахуйн нэгжүүдийн  агуулах, зоорь, лангуу, тавиурт  ариутгал  халдваргүйжүүлэлт  хийх  журмыг  боловсруулан  НИТХ-ын тогтоолоор  батлуулах                         Гоц  халдварт болон  халдварт  өвчин гарах  эрсдэл буурч,   хүнсний  аюулгүй  байдал хангагдана. 7,9
/1%/
Мал  эмнэлгийн  алба
13.     Монгол  Улсад  болон  Нийслэл  хотод  мал  эмнэлэг,  үржлийн  алба  байгуулагдсаны  90 жилийн ойг тэмдэглэн  өнгөрүүлэх                         Мал эмнэлгийн байгууллагын түүхэн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. 180.9
/23%/
Мал  эмнэлгийн  алба
Лабораторийн  алба
Санхүү
  Дүн                               786,7  

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН  АЛБАН  ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  ГҮЙЦЭТГЭГЧ  А.НАРАНТУЯА