• Mongolian
  • English (UK)

нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын 2019 онд алба хаагчдад үзүүлсэн мөнгөн тусламж

 

Нэрс

Албан тушаал

Ажилд орсон он, сар

1

Н. Жавхлан

Ар гэрийн гачигдал гарсны улмаас 100.000  төгрөгний тэтгэмж олгов.  

2019.01.24/                 Б/35

2

Б. Пүрэврагчаа

Ар гэрт гачигдал  тохиолдсон тул 300.000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгов.

2019.06.26                  Б/69

3

Б. Бизъяасүрэн

Ар гэрт гачигдал гарсний улмаас 300.000 төгрөгийн туцалтгүй туламж олгов.

2019.06.28                  Б/71

4

Г. Билгүүнчинзориг

Ар гэрт гачигдал гарсний улмаас 300.000 төгрөгийн  тэтгэмж олгов

2019.06.28                  Б/73