• Mongolian
  • English (UK)

Цаг үеийн мэдээ /2017.12.05/

БРУЦЕЛЛЁЗООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ

             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3. “а”, 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол мал үндэсний хөтөлбөр”, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны А/289 дүгээр тушаал, Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газрын даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрын А/30 дугаар “Бруцеллёзын вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай” албан тоот,  Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн №589 дугаар “Бруцеллёзын вакцинжуулалтыг эхлүүлэх тухай” албан бичиг, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/806 дугаар “Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамж, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2017 оны А/24 дугаар “Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил зохион байгуулах тухай “ тушаалуудыг хэрэгжүүлэхээр Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, 3 тосгоны мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний 20 нэгжийн малын эмч мэргэжилтнүүд 2016 оны 10 дугаар сарын 10-аас 12дугаар сарын 01-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулж зааврын дагуу хийж гүйцэтгэв.

Бруцеллёзоос урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд бодын төл 11,8 мян.тол, богын төл 102,7 мян/тол. нийт 114,506 мянган толгой төл мал хамруулахаас нийт 105,1 мян. толгой төл малыг хамруулж төлөвлөгөөг 91,8 %-р биелүүлсэн.

Фото мэдээ