• Mongolian
  • English (UK)

Төсөв, санхүү

Төсвийн төсөл

     1. 2014 оны төсвийн төсөл

     2. 2015 оны төсвийн төсөл

     3. 2016 оны төсвийн төсөл

     4. 2017 оны төсвийн төсөл

     5. 2018 оны төсвийн төсөл

Төсвийн хуваарь

    1. 2014 оны төсвийн хуваарь

    2. 2015 оны төсвийн хуваарь

    3. 2016 оны орон нутгийн төсвийн хуваарь 

    4. 2016 оны урсгал төсвийн хуваарь

    5. 2017 оны урсгал төсвийн хуваарь

    6. 2018 оны төсвийн хуваарь

Төсвийн гүйцэтгэл

    1. 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл

    2. 2015 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

    3. 2015 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

    4. 2015 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

    5. 2015 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэл

    6. 2016 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

    7. 2017 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл

    8. 2017 оны  сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Санхүүгийн тайлан

    1. 2014 оны санхүүгийн тайлан

    2. 2015 оны санхүүгийн тайлан

    3. 2016 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

    4. 2016 оны жилийн эцсийн тайлан

    5. 2017 оны хагас жилийн тайлан